Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Imię i nazwisko: Rafał Bodarski
Stanowisko: doktor nauk humanistycznych
Funkcja: prodziekan Wydziału Pedagogicznego,

Jednostka: Katedra Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji
E-mail: rafal_bodarski@wp.pl

Kariera naukowa:

 • doktorat: pedagogika, 2005, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1997 r. – Staż w National Institute for Working Life Solna Sweden.
 • 1997 – 1998 r. – Asystent w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Zakładzie Psychologii i Socjologii Pracy.

Zainteresowania naukowe: Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania człowieka dorosłego w procesie pracy. Andragogika; pedagogika i psychologia pracy; polityka edukacyjna państwa; psychospołeczne uwarunkowania efektywności pracy

Granty i projekty badawcze: 

 • Mobbinng we współczesnej szkole – diagnoza, uwarunkowania zjawiska oraz sposoby zapobiegania.  Projekt badawczy zrealizowany w 2015 r. w ramach funduszy badań statutowych finansowanego przez MNiSzW
 • Kryzys tożsamości w kontekście przemian społeczno-kulturowych jako źródło wyzwań dla młodych dorosłych Projekt badawczy zrealizowany w 2013 r. w ramach funduszy badań statutowych finansowanego przez MNiSzW
 • 1997  –  2003  r.  –  realizacja grantu naukowego przyznanego przez Komitet Badań Naukowych w ramach konkursu  na finansowanie projektów badawczych nr: 2 H01 F 015 25 – badanie wpływu determinantów osobowościowych na treść, zakres i preferowany kierunek kształcenia

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • w 2014 roku odznaczenie Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 • 2015 Nagroda Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (nagroda II stopnia)

Współpraca międzynarodowa:

 • Erasmus plus – wyjazd studyjny do Uniwersytetu w Pardubicach

Działalność organizacyjna:

 • 2016 – Opracowanie projektu i nadzór nad Studiami Podyplomowymi  Organizacja i zarządzanie oświatą w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
 • 2012 – 2016 Kierownik Akademickiego Biura Karier ChAT
 • W latach 2014-2015 udział w projekcie dydaktyczno-naukowym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej upowszechniającym dialog i wiedzę o Polsce i Izraelu, organizowanych wspólnie z Fundacją Living Bridge oraz Spark Pro.
 • 2006 – 2007 – współpraca z Instytutem Pracy i  Spraw Socjalnych w Warszawie – opracowanie projektu zajęć modułowych i prowadzenie wykładów i warsztatów: Rozwój osobowości i planowanie kariery zawodowej oraz Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowego. Projekt realizowany w ramach Studiów Podyplomowych z zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Eurodoradca – gwarantem świadomego planowania kariery zawodowej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2006 – przygotowanie szkolenia i prowadzenie zajęć dla Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego z zakresu Prezentacji oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem  miejscu pracy
 • współpraca z Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy  opracowanie    projektu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i prowadzenie zajęć w czasie trzech konferencji szkoleniowych dotyczących rozwijania kompetencji osobowościowych i  umiejętności dydaktycznych w pracy metodą projektów.
 • 2006 – 2007 prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychopedagogicznej w ramach Kursu Kwalifikacyjnego organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 • 2004 – 2005 r. – Prowadzenie zajęć w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, przygotowanych dla nauczycieli różnych szczebli kształcenia z zakresu Rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w środowisku pracy
 • 2003 r. – Stała współpraca z Podyplomowym Studium Polityki i Zarządzania Oświatą Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogicznego–  autorskie zajęcia z zakresu Kreowania wizerunku publicznego.
 • 2003 r. – Przygotowanie projektu i prowadzenie zajęć o charakterze warsztatowym z zakresu Andragogiki i Ewaluacji kształcenia dla uczestników Studiów Doktoranckich na Politechnice Warszawskiej.
 • 2002 – 2003 r. – Przygotowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych, z zakresu Pedagogiki pracy na Podyplomowych Studiach Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.
 • 2001 r. – Opracowanie projektu i organizacja Biura Karier na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2001 – 2005 r. – Kierowanie działalnością Biura Karier Wydziału Pedagogicznego UW.
 • 2000 r. – Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej – prowadzenie wykładów z Metodyki kształcenia dorosłych.
 • 2000 r. – Prowadzenie zajęć integracyjnych dla nauczycieli Szkół Przedmiotów Ojczystych w Wielkiej Brytanii w ramach współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie.

Działalność pozanaukowa, w tym popularyzatorska:

Działalność koncentruje na prowadzeniu projektów edukacyjnych, adresowanych do różnych grup odbiorców, przede wszystkim ludzi dorosłych. Specjalizuje się w problematyce rozwoju osobowości człowieka dorosłego, prowadząc zajęcia i programy rozwoju z zakresu terapii poznawczej oraz szkolenia i warsztaty; współpracownik wielu renomowanych uczelni, instytucji i ośrodków naukowo – badawczych (m. in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Narodowej, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Edukacji m. st. Warszawy, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń,Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Akademii Kultury Informacyjnej oraz firm doradczo – szkoleniowych EDUFIN i Intermedia – Centrum Kształcenia). Opracowane przez dra Rafała Bodarskiego programy i projekty wsparcia w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli, otrzymały rekomendacje Departamentu Spraw Nauczycielskich Ministerstwa Edukacji Narodowej.

wróć do góry