Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Stanowisko: starszy wykładowca
Funkcja: psycholog w Biurze Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ChAT
Jednostka: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Pedagogicznym ChAT
E-mail: jlewczuk@poczta.fmj.lewczuk@chat.edu.pl

Kariera naukowa:

 • uzyskane specjalizacje i certyfikaty: Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów (ISNS UW), Psychologia organizacji i pracy (WP UW), Pomoc społeczno-terapeutyczna (ISNS UW), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Mazowieckiego Kuratorium Oświaty)
 • doktorat: psychologia, 2011, Wydział Psychologii UW
 • magisterium: psychologia, 2005, Wydział Psychologii UW; socjologia, 2003, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe dotyczą zasadniczo dwóch obszarów: psychologii społecznej i psychologii zdrowia. Najnowsze zainteresowania dotyczą zagadnień: 1) otyłości – pracy psychologicznej z pacjentami poddającymi się zabiegom bariatrycznym (chirurgicznemu leczeniu otyłości), 2) osobowościowych korelatów zachowań prozdrowotnych oraz 3) psychologicznych kontekstów ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (w Internecie, seksualnych).

Granty i projekty badawcze:

 • 2017/18 „W poszukiwaniu czynników związanych ze skłonnością do prowadzenia zdrowego stylu życia. Czy osobowość determinuje zachowania zdrowotne sportowców amatorów?” – projekt badawczy nauczyciela akademickiego ze środków z dotacji podmiotowej ChAT, realizacja w trakcie.
 • 2016/2017 „Związek orientacji społecznych z percepcją mimicznych ekspresji emocjonalnych i postrzeganiem ludzi” – przygotowywanie książkowego opracowania badań – projekt badawczy nauczyciela akademickiego ze środków z dotacji podmiotowej ChAT.
 • 2015/2016Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu” – projekt badawczy nauczyciela akademickiego ze środków z dotacji podmiotowej ChAT.
 • 2011grant Biura Edukacji m. st. Warszawy przyznany na finansowanie i realizację autorskiego programu zajęć dla gimnazjalistów „Bez walki i ucieczki – uczymy się jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych”.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych: status członka zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Współpraca krajowa i międzynarodowa:

 • współpraca z profesorem Department of Psychology University of Delaware (USA) David’em Michael’em Kuhlman’em w obszarze badań nad związkiem orientacji społecznych z mimiczną ekspresją emocjonalną i postrzeganiem ludzi
 • współpraca z Kliniką Neurologii i Epileptologii przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (z dr hab. K. Owczarkiem) nt. zaburzeń konwersyjnych w postaci psychogennych napadów rzekomopadaczkowych
 • współpraca z Dziennym Oddziałem Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (z dr A. Kosewską), w celu konsultowania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania określonych zabiegów terapeutycznych w przypadku konkretnych rodzajów zaburzeń nerwicowych oraz w celu przeprowadzania badań wśród pacjentów z zab. lękowymi
 • współpraca z Polskim Centrum Mediacji w Warszawie, w celu nabywania praktycznych umiejętności z zakresu stosowania technik mediacyjnych

Działalność organizacyjna:

 • 2004-2008 praca w zespole prof. J. Grzelaka przy realizacji projektu badawczego „Dylematy społeczne. Prόby integracji” finansowanego w ramach grantu KBN; w tym współorganizacja 11th International Conference on Social Dilemmas, Kraków 2005, lipiec 24 – 28

Działalność pozanaukowa, w tym popularyzatorska:

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Lewczuk, J. (2018). Psychologiczne konsekwencje ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Wybrane problemy, [W:] M. Z. Jędrzejko, A. Szwedzik (red.), Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania, konteksty, problemy, Tom I, s. 221 – 245. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza von Velke & Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Lewczuk, J., Jędrzejko, Z. (2017). Psychologiczne konteksty aktywności dzieci i młodzieży w sieci, [W:] S. Bębas, Z. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzik, A. Taper (red.), Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy, s. 269 – 318. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Lewczuk, J. (2017). Zmiana orientacji społecznej pod wpływem obserwowanej ekspresji mimicznej partnera interakcji. Czasopismo Psychologiczne 23(1), 189-197.
 • Lewczuk, J. (2017). Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu – implikacje pedagogiczne. Studia z Teorii Wychowania 3, 85-107.
 • Lewczuk, J. (2016). Evaluating the characteristics of partner interaction based on his facial emotional expression and depending on the social value orientation of the observer. Studia z Teorii Wychowania 4, 187-215.
 • Lewczuk, J. (2015). Twarz w dialogu międzykulturowym – złożoność problematyki percepcji ekspresji mimicznej w kontekście czynników kulturowych i indywidualnych, [W:] R. Nowakowska-Siuta (red.), Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group, (s. 111–131). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 • Lewczuk J. (2014). Orientacje społeczne a ocenianie cech partnera interakcji zależnie od jego mimicznej ekspresji emocjonalnej. Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica 18, 5-29.
 • Lewczuk J. (2014). The link between social value orientations and the interaction partner’s emotional facial expression as regards the perception of other individuals’ traits and a change in the observer’s social value orientation. E-methodology. The international scientific journal 1, 45-72.
 • Lewczuk J. (2011). Poziom orientacji kooperacyjnej a percepcja mimicznych ekspresji emocji mieszanych oraz postrzeganie osób prezentujących różne wyrazy twarzy, [W:] J. Czarnota-Bojarska i I. Zinserling (red.), W kręgu psychologii społecznej, Warszawa:

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Lewczuk J. (2008). Rozpoznawanie emocjonalnej ekspresji mimicznej a poziom neurotyzmu. Doniesienie z badań. Studia Psychologiczne 46(1), 79-85.
 • Lewczuk J. (2007). Rozpoznawanie mimicznej ekspresji emocji. Nowiny Psychologiczne  3,  5-32.
 • Lewczuk J. (2004). Terapeuta w nas. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4, 4, 28-35.
 • Lewczuk J. (2004). Zróżnicowanie środowiska rówieśniczego a ustosunkowania względem obcych dzieci z grupy integracyjnej i nie integracyjnej. Szkoła Specjalna 5, 337-346.
 • Masajło J. (2004). Zjawisko konwersji w ujęciu psychoanalitycznym. Nowiny Psychologiczne 2,  39-54.
wróć do góry