Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Urodzony 21 września 1984 roku w Cieszynie.
W latach 2003-2008 odbył jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w zakresie teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy: „Usprawiedliwienie w teologii Marcina Lutra w latach 1512-1520”.
W latach 2008-2012 odbył studia III stopnia w zakresie nauk teologicznych – teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
W roku akademickim 2010/2011 przebywał na rocznym stypendium doktoranckim na wydziale teologicznym Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.
W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii systematycznej na podstawie rozprawy: „Wieczerza Pańska jako nota ecclesieae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”.
W 2018 roku, na podstawie dorobku oraz rozprawy Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.
Z dniem 1 lipca 2019 r. nominowany na profesora w Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zainteresowania naukowe:

Teologia luterańskiej Reformacji XVI wieku i jej współczesna recepcja i interpretacja; ewangelicka teologia systematyczna XX wieku.

Publikacje:

Książki:

 • Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, t. 2, Wisła 2017.
 • Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”, Warszawa 2016.
 • Współautor wraz z Ł. Barańskim: Reformacja, t. 1-2, Bielsko-Biała 2016-2017.
 • Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, t. 1, Wisła 2014.

Książki pod redakcją (pozycje recenzowane):

 • Konfirmacja w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, Bielsko-Biała 2017.
 • Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, (współredaktor z M. Hintzem), Bielsko-Biała 2014.
 • Reformatorzy (współredaktor z M. Hintzem, Ł. Barańskim), Bielsko-Biała 2013.

Artykuły:

 • Chrzest w ewangelickich katechizmach – reformacyjnych i współczesnych, „Studia Oecumenica” r. 2018, s. 237-248.
 • Główne idee teologiczne wittenberskiej Reformacji, „Rocznik Elbląski” t. XXVIII: 2018, s. 53-65.
 • Nauka o dwóch regimentach Marcina Lutra – teoria i praktyka, „Konteksty” t. LXXII: 2018, nr 3, s. 47-54.
 • Pojęcie i znaczenie ekumenizmu doktrynalnego. Perspektywa luterańska, w: Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?, Kraków 2018, s. 63-89.
 • Teologia chrześcijańskiej egzystencji, „Studia Nauk Teologicznych PAN” t. 13: 2018, s. 11-25.
 • U progu zmian – teologia ewangelicka około 1918 roku, w: Ewangelicy w Niepodległej, red. E. Jóźwiak, M. Karski, Warszawa 2018, s. 120-130.
 • Wspólautor z M. Hintz, Duchowość i teologia ewangelicka XVII wieku ze szczególnym uwzględnieniem Prus Książęcych, w: W 500-lecie Reformacji (1517–2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych, t. II, red.: J. Kłaczkow, G. Jasiński, P. Birecki, Toruń 2017, s. 14-36.
 • Dziedzictwo teologiczne Marcina Lutra jako inspiracja dla współczesnej krytyki globalizacji, na przykładzie publikacji Światowej Federacji Luterańskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, t. 9: 2017, z. 2, s. 44-55.
 • Ist eine lutherisch-reformierte Union in Polen möglich? Vereinigungsinitiativen und die Zusammenarbeit der polnischen Lutheraner und Reformierten seit dem Zweiten Weltkrieg = Czy możliwa jest unia luterańsko-reformowana w Polsce? Inicjatywy zjednoczeniowe i współpraca polskich luteran i reformowanych od okresu II wojny światowej, „Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte” r. 95/96: 2016/2017, s. 237-273.
 • Współautor z E. Sojka, Kazanie Marcina Lutra na poświęcenie kościoła zamkowego w Torgawie, „Gdański Rocznik Ewangelicki” t. XI: 2017, s. 159-188 .
 • Konfirmacja w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej – wprowadzenie do wyboru dokumentów i opracowań, w: Konfirmacja w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. J. Sojka, Bielsko-Biała 2017, s. 13-26.
 • Kościół, Biblia i zaangażowanie publiczne. Światowa Federacja Luterańska wobec jubileuszu 500 lat Reformacji Wprowadzenie do wyboru dokumentów, w: Kościół, Biblia, zaangażowanie publiczne, tłum. M. Mendroch, Dzięgielów 2017, s. 9-23.
 • Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej, „Rocznik Teologiczny” r. 2017, z. 4, s. 803-819.
 • Maryja w protestantyzmie, „Teofil. Pismo studentów Kolegium filozoficzno-teologicznego Dominikanów” r. 2017, nr 1, s. 84-95.
 • Nun freut euch, lieben Christem g`mein – pieśniarski wykład reformacyjnej teologii, w: Reminiscencje Reformacji Prusy – Mazury 1517–2017, red. R. Bażanowski, B. Wacławik, Olsztyn 2017, s. 13-34.
 • Protestantyzm w dialogu ekumenicznym, w: Lublin – miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii i kulturze, Lublin 2017, s. 329-359.
 • Reformacyjna wizja stosunków społecznych. Wykład IV przykazania „Czcij ojca swego i matkę swoją…” w pismach Marcina Lutra, „Studia i Dokumentu Ekumeniczne” r. 2017, s. 52-69.
 • Czym jest sobór dla Kościoła? Perspektywa ewangelicka, w: Przed Soborem Wszechprawosławnym, red. T. Kałużna, Z. Kijas, Kraków 2016, s. 55–82.
 • Dietrich Bonhoeffer’s “costly grace” as a reminder of Reformation Theology, „Theologica Wratislavinsia” t. 11. 2016, s. 47-60.
 • Etyczne rozważania wobec końca życia. Dyskusja w polskich Kościołach ewangelickich po 1989 roku, w: W drodze do brzegu życia, t. 14, red. E. Krajewska-Kułak i in, Białystok 2016, s. 39–50.
 • Marcin Luter i Żydzi, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” r. XXXII: 2016, nr 1, s. 30-52.
 • Religious Freedom in the Doctrine of the Evangelical (Lutheran) Church of the Augsburg Confession, „Ecumeny and Law” t. 4: 2016, s. 41-62.
 • Teologia Marcina Lutra w debacie Światowej Federacji Luterańskiej po roku 2010, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, t. X: 2016, s. 122-138.
 • Warunki dopuszczenia do Sakramentu Ołtarza w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010, „Rocznik teologiczny ChAT” r. 58: 2016, z. 1, s. 59-74.
 • „Wszyscy jesteśmy husytami…”? Perykopa Mt 16,13-19 a papiestwo w traktacie De ecclesia Jana Husa i pismach Marcina Lutra, w: Jan Hus. Życie i dzieło. W 600. rocznicę śmierci, red. A. Paner, M. Hintz, Gdańsk, 2016, s. 183–199.
 • Ewangelicka perspektywa na problem zaniechania terapii – przykład dyskusji niemieckiej, w: W drodze do brzegu życia, t. XIII, red.: E. Krajewska-Kułak i in., Białystok 2015, s. 76-90.
 • Nauka o usprawiedliwieniu a współczesność. Pytanie o aktualizację kluczowego tematu teologii ewangelickiej na przykładzie refleksji Światowej Federacji Luterańskiej, „Collectanae Theologica” r. LXXXV: 2015, nr 3, s. 49-66.
 • ostrzeganie urzędu biskupa w luteranizmie, w: Edukacja ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130. rocznica święceń biskupich Franciszka Śniegonia, red. J. Budniak, N. Ruman, Cieszyn 2015, s. 188-209.
 • Problem pierwszego dopuszczenia do Wieczerzy Pańskiej w dyskusji na forum Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010, „Studia Gdańskie” r. XXXVI: 2015, s. 95-109.
 • Przedreformacyjna teologia Jana Husa, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, vol. IX, 2015, s. 9-23.
 • Współautor z A. Korczago, Oczekiwania pacjenta wyznającego Protestantyzm, w: Pacjent odmienny kulturowo, red. E. Krajewska-Kułak i in., Poznań 2015, s. 267-284 = Współautor z A. Korczago, Pacjent protestant wobec zagadnień choroby i ochrony zdrowia, w: Pacjent „Inny” wyzwaniem opieki medycznej, red. E. Krajewska-Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau, Poznań 2016, s. 573-590
 • Satan V teologii Martina Luthera, w: L. Batka, D. Török, M. Poschová et. al., Lutheranus. Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace, t. 5, Praha 2015, s. 42-66.
 • Słowo zwiastowane w teologii Marcina Lutra i późniejszym luteranizmie, w: Billy Graham „Ewangelizator w rozdartym świecie”. Studium ekumeniczne, red. A. Palion, Katowice 2015, s. 49-74.
 • Zagadnienie obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej, „Rocznik Teologiczny ChAT” r. LVII: 2015, z. 2, s. 203-244.
 • Kościół w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej. Wprowadzenie do wyboru dokumentów i opracowań, w: Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. M. Hintz, J. Sojka, Bielsko-Biała 2014, s. 15-27.Między autonomią a zależnością … – przewodnik Ewangelickiego Kościoła Niemiec poświęcony rodzinie i jego recepcja na gruncie niemieckim, „Gdański Rocznik Ewangelicki” r. VIII: 2014, s. 295-317.
 • Wolność i kryteria etycznego osądu – tematyka encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor z perspektywy ewangelickiej, w: Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika „Veritatis splendor” Jana Pawła II po 20 latach, Lublin 2014, s. 61-90.
 • Urząd kościelny w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej. Wprowadzenie do wyboru dokumentów, w: Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. M. Hintz, J. Sojka, Bielsko-Biała 2014, s. 157-169.
 • Argumentacja z Pisma Świętego i tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia w „Wyznaniu augsburskim” (1530), „Rocznik Teologiczny ChAT” r. LV: 2013, z. 1-2, s. 47-66.
 • Konkordia Leuenberska jako współczesny katechizm ekumeniczny?, „Studia Oecumenica” t. 13: 2013, s. 201-212.
 • Początek ludzkiego życia – chrześcijańskie spojrzenie (perspektywa luterańska), „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” r. XLI: 2013, nr 1, s. 147-152.
 • Pokuta w luterańskich księgach wyznaniowych, „Gdański Rocznik Ewangelicki” t. 7: 2013, s. 224-235.
 • Sprawiedliwy z wiary żyć będzie – nauka o usprawiedliwieniu w teologii Marcina Lutra w latach 1513-1520, w: Reformatorzy, Bielsko-Biała 2013, s. 34-45.
 • Współautor z Ł. Barańskim, Reformatorzy w Niemczech, w: Reformatorzy, Bielsko-Biała 2013, s. 81-111.
 • Współautor z Ł. Barańskim, Reformatorzy w innych krajach europejskich, w: Reformatorzy, Bielsko-Biała 2013, s. 112-120.
 • Wokół Stołu Pańskiego – sakramentalne dziedzictwo Reformacji, „Gdański Rocznik Ewangelicki” t. 6: 2012, s. 197-212.
 • Quo vadis Europo? Chrześcijanie wobec zmian wartości etycznych we współczesnej Europie – refleksja z perspektywy luterańskiej, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” r. XXXVIII: 2010, nr 1, s. 90-95.
 • „Bóg jest w niebie, a ty na ziemi” – przełomowość Listu do Rzymian, „Przegląd Ewangelicki” r. 2009, z. 1, s. 17-28.
 • Modlitwa u źródeł teologii?, „Studia Humanistyczno-Teologiczne” r. 2009, z. 1, s. 75-79.

Książki pod redakcją (pozycje nierecenzowane):

 • Kościół, Biblia i zaangażowanie publiczne. Światowa Federacja Luterańska wobec jubileuszu 500 lat Reformacji
  Dokumenty studyjne, Dzięgielów 2017.
 • Lyndal Roper, Marcin Luter. Prorok i buntownik, (redakcja naukowa wraz z M. Hintzem i J. Płóciennikiem), Łódź 2017.
 • Andrew Pettegree, Marka Luter, (redakcja naukowa wraz z D. Brunczem), Warszawa 2017.
 • Jaroslav Pelikan, Jan Sebastian Bach wśród teologów, Katowice 2017.
 • Dietrich Bonheoffer, Naśladowanie, Katowice 2017.
 • Marcin Luter, Mały katechizm. Nowy przekład, (redakcja wraz z Ł. Barańskim, J. Belowem i M. Brzóską), Bielsko-Biała 2014.

Działalność popularyzująca wiedzę

Na tematy związane z historią i teologią Reformacji i jej współczesną recepcją publikował m. in. na łamach: „Zwiastuna ewangelickiego” (cykl o historii i teologii Reformacji prowadzony w latach 2012-2018 r. wraz z Ł. Barańskim), „Luteranin” (cykl o pismach M. Lutra), „Warto” (prowadzony w latach 2009-2015 cykl o teologii „Wyznania augsburskiego”), „Jednocie”, „Kalendarzu Ewangelickim”, „Polityka. Pomocnik historyczny”, „Tygodniku powszechnym”. Jest także autorem części poświęconej luterańskim zasadom wiary w: Katechizm dla dorosłych, red. B. Giemza, M. Hintz, Dzięgielów 2017.

 

 

wróć do góry