Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Urodził się 1-go listopada 1950 roku w Toprzynach na terenie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie jego rodzice Jan i Maria zostali wysiedleni z Nowosiółek pow. Biała Podlaska w 1947 roku w ramach akcji „Wisła”. Po wstąpieniu do Prawosławnego Seminarium Duchownego w 1964 roku zainteresował się szczególnie tematyką śpiewu cerkiewnego oraz językiem cerkiewnosłowiańskim. Swoje zainteresowania rozwijał pod kierunkiem nauczycieli akademickich: Piotra Domańczuka – wybitnego dyrygenta chórów cerkiewnych, Mikołaja Sendulskiego – wytrawnego znawcy języka cerkiewnosłowiańskiego oraz ks. Mikołaja Lenczewskiego.

Po podjęciu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w dalszym ciągu rozwijał swoje zainteresowania z dziedziny śpiewu cerkiewnego. Prowadził wówczas chór studencki ChAT działający przy Prawosławnej Katedrze Metropolitalnej. Napisał i obronił pierwszą w historii ChAT pracę magisterską na temat śpiewu cerkiewnego pt. ”Śpiew liturgiczny w rosyjskim kościele prawosławnym w XVII-XVIII wieku” pod kierunkiem ks. dr Aleksego Znoski.

Był psalmistą – dyrygentem w parafiach: w Drohiczynie, w Narwi oraz w Jacznie. Od 1974 roku, dojeżdżając z Warszawy, objął stanowisko dyrygenta chóru parafialnego a później katedralnego w Lublinie. Pracując w charakterze nauczyciela śpiewu cerkiewnego i języka cerkiewnosłowiańskiego w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym przy klasztorze Św. Onufrego w Jabłecznej (1982-1991), stale doskonalił swoją wiedzę z zakresu nauczanych przedmiotów. Poznał wówczas wybitnych znawców jęz. starocerkiewnosłowiańskiego – prof. dr hab. Teotyna Rott-Żebrowskiego oraz prof. dr hab. Tadeusza Brajerskiego, którzy przybliżyli mu specyfikę najstarszego z pism scs. głagolicy i cyrylicy. Cenne wiadomości paleograficzne z scs. przekazywał alumnom seminarium i od 1990 roku studentom ChAT wzbogacając tym samym ich wiedzę. Prowadząc zajęcia praktyczne i teoretyczne ze śpiewu cerkiewnego zaczął interesować się pochodzeniem form wschodniosłowiańskiego śpiewu liturgicznego. Rezultatem jego dociekań była praca doktorska pt.” Śpiew liturgiczny kościoła Prawosławnego w Polsce. Teologiczna i muzyczna interpretacja jego wybranych elementów” – napisana w 1996 roku pod kierunkiem ks. dr hab. prof. ChAT – Rościsława Kozłowskiego. W grudniu tegoż roku awansował na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT. Kontynuując badania na temat rodzimych elementów wschodniosłowiańskiej muzyki cerkiewnej wydał w 1996 roku „Chełmsko-podlaski zbiór melodii cerkiewnych”, które były oparte w głównej mierze na motywach ludowych Chełmszczyzny i południowego Podlasia. W 1999 roku ukazały się jego „Kanony niedzielne ośmiu tonów” – melodie pozostające do tej pory w tradycji ustnej. W 2004 i 2010 roku kierował wydaniem dwóch edycji pt. ”Piesnopienija dwunadiesiatych i wielikich prazdnikow”. Od 2002 – go roku z polecenia Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski objął stanowisko psalmisty – dyrygenta w Parafii pw. Św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli.

W 2007 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.” Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1 połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii praktycznej. W 2008 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym ChAT. Pod jego kierunkiem zostało napisanych i obronionych ponad 50 prac licencjackich i magisterskich dotyczących muzyki cerkiewnej i języka cerkiewnosłowiańskiego oraz zostały otwarte cztery przewody doktorskie. Recenzował prace naukowe w Uniwersytetach Muzycznych w Bydgoszczy, Katowicach i w Warszawie.

Jest przewodniczącym komisji finałowego Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich w Białymstoku.

Od sześciu lat realizuje audycje radiowe w paśmie nabożeństw emitowanych w II-gim programie Polskiego Radia oraz audycje „Z życia kościołów w kraju i na świecie” emitowanych w programie I-szym PR.

Pełni również funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Metropolitalnego Funduszu Socjalnego.

Jako juror uczestniczył i uczestniczy również w różnego rodzaju festiwalach muzycznych m.in.: w Międzynarodowym Festiwalu „Mahutny Boża” w Mogilewie, w „Mieżdunarodnom Festiwale Prawosławnych Piesnopienij” w Mińsku na Białorusi, Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie, Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kolędniczych w Terespolu oraz Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Władze PAKP dwukrotnie przyznały mu Order Równej Apostołom Św. Marii Magdaleny III st. i raz II st. Został nagrodzony także Sticharionem.

W 1996 roku z rąk ówczesnego ministra kultury Michała Jagiełły został wyróżniony odznaką „Zasłużony działacz kultury” zaś w 2010 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

wróć do góry