Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rafał Marcin Leszczyński (ur. 1972), doktor habilitowany teologii historycznej, profesor nadzwyczajny w Katedrze Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Współpracuje z Wydziałem ‘Artes Liberales’ Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Wydziału ‘Artes Liberales’ UW. Należy do Rady Programowej „Baptystycznego Przeglądu Teologicznego”. W latach 2004 – 2010 brał udział w pracach Zespołu Indoeuropeistycznego przy Łódzkim Oddziale Towarzystwa Filologicznego. Interesuje się filozofią starożytną, patrologią, Reformacją XVI w., etyką, filozofią religii i religioznawstwem. Zajmuje się zwłaszcza relacjami zachodzącymi pomiędzy starożytną filozofią grecko-rzymską a antycznym chrześcijaństwem oraz filozofią i teologią protestancką.

Jest autorem książek: Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa (2004 – nominowana do nagrody im. Jana Długosza, zaliczona do dziesięciu najlepszych książek na Krakowskich Targach Książki); Główne problemy i kierunki w filozofii (wydanie pierwsze 2006, wydanie drugie 2010); Ojcowie Reformacji i filozoficzne wątki ich teologii (2010) oraz ponad 110 publikacji o tematyce teologiczno-filozoficznej. Do najważniejszych z nich należą:

 • „Etyka czci dla życia” Alberta Schweitzera, „Jednota”, 1-2 (2003), s. 9-11.
 • Nauka o Synu Bożym w teologii Hipolita i Cypriana, „Studia Humanistyczno-Teologiczne”, 1-2 (2004), s. 157-180.
 • Paweł Hulka-Laskowski – ewangelicko-reformowany religiolog, „Rocznik Teologiczny”, 46 (2004), z. 1, s. 145-155.
 • Logos w relacji do Boga i stworzenia w nauczaniu Orygenesa. Studium źródeł – „Rocznik Teologiczny”, 47 (2005), z. 1-2, s. 57-85.
 • Mikołaj Rej wobec kryzysu antytrynitarnego, w: Mikołaj Rej i dziedzictwo Reformacji w Polsce, Kraków 2006, s. 61-75.
 • Teologia „Homilii paschalnej” Melitona z Sardes, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny”, 3 (2006), s. 71-81.
 • Eklezjologia w pismach Cypriana z Kartaginy, „Studia Humanistyczno-Teologiczne”, 1 (2008), s. 119-147.
 • Justyn Męczennik wobec judaizmu, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, 1 (2009), s. 39-59.
 • Myśl filozoficzno-religijna w apologii „Octavius” Minucjusza Feliksa, „Rocznik Teologiczny ChAT”, 50 (2008), z. 1-2 s. 121-148.
 • Cycerońskie wątki w „Nauce religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina, „Rocznik Teologiczny”, 51 (2009), z. 1-2, s. 263-289.
 • Etyka i doktryna polityczna Kalwina, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, ”, 2 (2010), s. 23-65.
 • Apologia wyznania reformowanego, w: Apologia religii, red. P. Moskal, Lublin 2011, s. 113-137.
 • Natura i łaska w teologii Jana Kalwina, w: Człowiek z Noyon, Warszawa 2009, s. 51-60.

Prof. Leszczyński jest również autorem następujących haseł w Encyklopedii katolickiej: Krupiński Franciszek, Logos spermatikos, Marcjon, Marcjonici, Meliton z Sardes, Menno Simons, Minucjusz Feliks, Panten, Papiasz, Paweł z Samosat, Pelagianizm, Pelagiusz, Polikarp ze Smyrny, Prosper z Akwitanii, Pryscylian, Pryscylianie, Pseudo-Dionizy Areopagita, Quodvultdeus.

W latach 1991-1996 Rafał M. Leszczyński był duszpasterzem zboru ewangelicko-reformowanego w Żyrardowie. Wiosną 2009 roku został członkiem Synodalnej Komisji Problemowej Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP, od października 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego wspomnianej Komisji. Wiosną 2010 roku wszedł w skład Konsystorskiej Komisji Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Z ramienia Konsystorza tegoż Kościoła opiekuje się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej studentami wyznania ewangelicko-reformowanego.

wróć do góry