Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rafał Marcin Leszczyński (ur. 1972), doktor habilitowany teologii historycznej, profesor nadzwyczajny Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest członkiem międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Wydziału ‘Artes Liberales’ Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do Rady Programowej Baptystycznego Przeglądu Teologicznego oraz Rady Redakcyjnej Serii „Filozofia i Pedagogika”. W latach 2004-2010 brał udział w pracach Zespołu Indoeuropeistycznego przy Łódzkim Oddziale Towarzystwa Filologicznego. Od 2014 roku należy do Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego. Od 2017 roku jest przewodniczącym Sekcji Starożytników i Bizantynologów działającej przy TPF. W roku 2016 i 2017 otrzymał nagrodę Rektora drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe. Interesuje się filozofią starożytną, patrologią, Reformacją XVI wieku, etyką, religioznawstwem oraz filozofią wychowania. Zainteresowania pozanaukowe: turystyka rowerowa, koty, muzyka klasyczna, muzyka ekstremalna, literatura fantasy i science fiction, kino.

M. Leszczyński jest autorem czterech monografii: Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa (2004 – nominowana do nagrody im. Jana Długosza, zaliczona do dziesięciu najlepszych książek na Krakowskich Targach Książki); Główne problemy i kierunki w filozofii (wydanie pierwsze 2006, wydanie drugie 2010); Ojcowie Reformacji i filozoficzne wątki ich teologii (2010); Jan Kalwin. Studia nad myślą Reformatora (2017). Zredagował także dwie książki: Biblia brzeska – historia, język, teologia (2013); Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog (2016). Napisał ponad 160 artykułów, w tym wiele o charakterze interdyscyplinarnym, łączących w sobie zagadnienia filozoficzne, teologiczne, etyczne i pedagogiczne. Warto zwrócić zwłaszcza uwagę na następujące teksty:

 • Nauka o Synu Bożym w teologii Hipolita i Cypriana, „Studia Humanistyczno-Teologiczne”, 1-2 (2004), s. 157-180.
 • Paweł Hulka-Laskowski – ewangelicko-reformowany religiolog, „Rocznik Teologiczny”, 46 (2004), z. 1, s. 145-155.
 • Logos w relacji do Boga i stworzenia w nauczaniu Orygenesa. Studium źródeł – „Rocznik Teologiczny”, 47 (2005), z. 1-2, s. 57-85.
 • Mikołaj Rej wobec kryzysu antytrynitarnego, w: Mikołaj Rej i dziedzictwo Reformacji w Polsce, Kraków 2006, s. 61-75.
 • Teologia „Homilii paschalnej” Melitona z Sardes, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny”, 3 (2006), s. 71-81.
 • Eklezjologia w pismach Cypriana z Kartaginy, „Studia Humanistyczno-Teologiczne”, 1 (2008), s. 119-147.
 • Justyn Męczennik wobec judaizmu, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, 1 (2009), s. 39-59.
 • Myśl filozoficzno-religijna w apologii „Octavius” Minucjusza Feliksa, „Rocznik Teologiczny ChAT”, 50 (2008), z. 1-2 s. 121-148.
 • Cycerońskie wątki w „Nauce religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina, „Rocznik Teologiczny”, 51 (2009), z. 1-2, s. 263-289.
 • Etyka i doktryna polityczna Kalwina, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, ”, 2 (2010), s. 23-65.
 • Apologia wyznania reformowanego, w: Apologia religii, red. P. Moskal, Lublin 2011, s. 113-137.
 • Disciplina arcani w dziełach Orygenesa, w: Disciplina arcani w chrześcijaństwie, red. W. Gajewski, B. Górka,  Kraków 2015, s. 103-124.
 • Duchowość ewangelicko-reformowana, „Studia Religiologica”, 1 (2014), s. 1-15.
 • Koncepcja Henady w ontologii Plotyna, „Studia Religiologica”, 2 (2014), s. 89-104.
 • The Brest Bible: trinitarian and Christological issues, “Reformation & Renaissance Review”, 1 (2015), s. 82-96.
 • Religio rationalis a bracia polscy w badaniach Ludwika Chmaja, w: Pedagogika filozoficzna, t. 6: Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski, Łódź 2015, s. 463-479.
 • Poglądy filozoficzno-religijne Pawła Hulki-Laskowskiego, w: Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog, red. R. M. Leszczyński, Łódź 2016, s. 203-242.
 • Nauka ewangelicko-reformowana w polskojęzycznych katechizmach z XVI wieku, w: Ewangelicyzm reformowany w pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku, red. D. Chemperek, Warszawa 2015, s. 57-87.
 • Cnota jako centralna kategoria wychowania stoickiego na przykładzie pism Seneki, w: Rzeczywistość edukacyjna, t. 3: Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, Łódź 2016.
 • Neoplatoński Bóg Orygenesa, „Przegląd Filozoficzny” 2 (98) (2016), s. 415-424.
 • Miłość jako centralna kategoria w refleksji wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego, „Studia z Teorii Wychowania” 3 (2016), s. 77-94 (współautor: A. T. Tys).
 • Problemy i rola ewangelików w katolickiej Polsce w refleksji religioznawczej Pawła Hulki-Laskowskiego, „Studia Religiologica” 49 (2016), z. 4, s. 341-351 (współautor: A. T. Tys).
 • Czas człowieka z perspektywy ontologii reizmu pansomatycznego, w: Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne, red. E. Dubas, A. Gutowska, Łódź 2017, s. 49-62.
 • Teologiczne aspekty filmów o Harrym Potterze, w: Teologia i film. Perspektywy badawcze, red. B. Wieczorek, Wrocław 2017, s. 38-49.
 • Problematyka antyczna w „Przeglądzie Humanistycznym” za redakcji Wiktora Wąsika, w: Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej, red. S. Sztobryn, D. Stępkowski, Łódź 2017, s. 385-408.
 • Reformacja helwecka jako powrót do źródeł teologii chrześcijańskiej, w: Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej, red. K. Pilarczyk, W. Gajewski, Kraków 2017, s. 53-78.
 • Filozoficzne aspekty koncepcji wychowania dzieci i młodzieży w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1(247) (2018), s. 24-47.

 

 

 

wróć do góry