Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • ADRESACI: Studia adresowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie na kierunku psychologia lub wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i posiadają przygotowanie pedagogiczne.
  • PODSTAWA PRAWNA ORGANIZACJI STUDIÓW: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 50 poz. 400). Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która ukończyła:
   1) studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
   2) studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • SYLWETKA ABSOLWENTA: Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat. Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.
   Absolwent może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, może podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
  • CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają na uzyskanie kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej, teorii wczesnego wspomagania rozwoju, a także diagnozy i metod pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do:
   1. samodzielnego przeprowadzania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także diagnozy dziecka oraz oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań terapeutycznych, jak również dostosowania metod do jego potrzeb rozwojowych,
   2. prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców i opiekunów dziecka potrzebującego wczesnego wspomagania rozwoju,
   3. opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
   4. prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi w tym: z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, z dzieckiem z zaburzeniami wzroku i słuchu, z dzieckiem z zaburzeniami narządu ruchu, z dzieckiem z zaburzeniami sprzężonymi, z dzieckiem z autyzmem i z szerokim spektrum autyzmu, z dzieckiem z zaburzeniami mowy oraz dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi. 

NASI SPECJALIŚCI (więcej…)

TERMINARZ ZJAZDÓW 2018/19

PLAN STUDIÓW 2018/2019

EFEKTY KSZTAŁCENIA – WIEDZA – UMIEJĘTNOŚCI – KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 3 semestry i obejmują 390 godzin, w tym  150  godzin ćwiczeń praktycznych i praktyk metodycznych. Praktyka obejmuje trzy komponenty: proces diagnozowania (50 godzin), projektowanie terapii (30 godzin), prowadzenie zajęć terapeutycznych (60 godzin)
 • WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW: Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie praktyki metodycznej, uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów oraz pozytywne zdanie egzaminu końcowego.
 • OPŁATY:
  Opłata jednorazowa:                  4.800 zł.
  Opłata za semestr (w 3 ratach): 1.600 zł.
 
Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Karina Szafrańska

mgr Alina Kozakowska

tel. +48 506 002 321

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

wróć do góry