Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim to trzyletnie studia, które przygotowują do podjęcia pracy w charakterze pracownika socjalnego w placówkach pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych. Studia pozwalają na rzetelne zapoznanie się z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami prowadzenia działalności pomocowej skierowanej do osób, grup oraz społeczności wymagających różnorakiego wsparcia. Rozszerzony zakres zajęć z języka angielskiego, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu na poziomie B2, pozwala m.in. zaangażowanie w międzynarodowe projekty pomocowe, które prowadzi np. wiele organizacji pozarządowych.

Przykładowe przedmioty: teoria i metodyka pracy socjalnej, diagnoza i pomoc rodzinie, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, diagnoza i pomoc w środowisku międzykulturowym, etyka zawodowa pracownika socjalnego, praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie, projekt socjalny, mediacje w pracy z rodziną, praca socjalna z wybranymi kategoriami wspomaganych, superwizja w pracy socjalnej, patologie społeczne, język angielski w pracy socjalnej.

Po ukończeniu studiów absolwent zna m.in. metody, techniki i narzędzia, którymi pracownicy socjalni posługują się w procesie udzielania pomocy osobom potrzebującym; zna przepisy prawne regulujące udzielanie wsparcia w różnych instytucjach pomocowych; zna różne narzędzia diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie trudności wspomaganych, potrafi charakteryzować różne problemy społeczne, określać ich przyczyny, specyfikę, możliwości udzielania pomocy oraz konsekwencje jej zaniedbania; potrafi posługiwać się językiem angielskim na zaawansowanym poziomie, w tym językiem specjalistycznym związanym z obszarem działalności pomocowej.

Czas trwania studiów: sześć semestrów.

Opis sylwetki absolwenta: Studia licencjackie na kierunku praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w wielu placówkach prowadzących działalność pomocową: zarówno samorządowych (ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki pobytu dziennego), jak i pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje o charakterze świeckim oraz kościelnym). W tego typu placówkach studenci odbywają praktyki oraz uczestniczą w zajęciach hospitacyjnych, poznając wyzwania stojące przez zatrudnionymi tam pracownikami socjalnymi. Studia przygotowują do pracy pomocowej wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów dotkniętych różnego rodzaju trudnościami życiowymi m.in. bezdomnością, bezrobociem, niedostosowaniem społecznym, sieroctwem, ubóstwem, uzależnieniem, niepełnosprawnościami. Absolwent kierunku praca socjalna potrafi rozpoznawać problemy swoich klientów, diagnozować ich przyczyny, przewidywać potencjalne konsekwencje, planować proces pomocowy oraz współpracować w tym zakresie z wieloma specjalistami. Studia pozwalają mu zapoznać się z licznymi tradycyjnymi oraz nowoczesnymi metodami pomagania, takimi jak praca z indywidualnym przypadkiem, z grupą, organizowanie społeczności lokalnej czy streetworking. Dodatkowy ich atut to rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego, który pozwala na dalszy rozwój absolwenta, uczestniczenie w międzynarodowych projektach i konferencjach.

Program studiów na kierunku Praca socjalna w zakresie Pracy socjalnej z rozszerzonym językiem angielskim, I stopnia

Praca socjalna z rodziną (studia wygaszane)

Program specjalności koncentruje się wokół kwestii pracy z rodziną doświadczającą szeroko rozumianych trudności, wynikających m.in. z bezrobocia, uzależnień, doświadczania przemocy, niewydolności w obszarze opiekuńczo-wychowawczym itp. Wiedza i umiejętności nabywane podczas zajęć dotyczących interwencji kryzysowej i mediacji w rodzinie, diagnozy społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz metodyki pracy asystenta rodziny pozwolą na rzetelne przygotowanie się do pracy pracownika socjalnego w obszarze pracy z jednostką i rodziną, a także asystenta rodziny w ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych prowadzących pracę z rodzinami.

  • Praca socjalna z seniorami (studia wygaszane)

W programie specjalności znajdują się przedmioty pozwalające zapoznać się z różnymi aspektami pedagogiki osób starszych oraz pracy socjalnej z tą grupą klientów. Należą do nich podstawy gerontologii (nauki o problemach starzenia się i starości) oraz zaburzeń psychicznych, które mogą towarzyszyć okresowi starości. Program obejmuje ponadto zagadnienia etyczne związane z pracą z seniorami oraz elementy terapii zajęciowej. Kierunek praca socjalna daje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zaś specjalność o profilu geragogicznym daje dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z seniorami w placówkach pomocy społecznej: domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia dziennego oraz w organizacjach pozarządowych oferujących wsparcie dla seniorów.Program kierunku studiów w roku akademickiego 2019/2020:

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij