Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Kierunek praca socjalna daje kwalifikacje do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także w administracji samorządowej. Struktura studiów uwzględnia praktyczne prowadzenie pracy socjalnej i zarządzanie placówkami socjalnymi. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i jest integralnie związana z praktykami zawodowymi realizowanymi w instytucjach pomocy społecznej i socjalnej.

NOWE SPECJALNOŚCI OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018:

  • Praca socjalna z rodziną

Program specjalności koncentruje się wokół kwestii pracy z rodziną doświadczającą szeroko rozumianych trudności, wynikających m.in. z bezrobocia, uzależnień, doświadczania przemocy, niewydolności w obszarze opiekuńczo-wychowawczym itp. Wiedza i umiejętności nabywane podczas zajęć dotyczących interwencji kryzysowej i mediacji w rodzinie, diagnozy społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz metodyki pracy asystenta rodziny pozwolą na rzetelne przygotowanie się do pracy pracownika socjalnego w obszarze pracy z jednostką i rodziną, a także asystenta rodziny w ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych prowadzących pracę z rodzinami.

  • Praca socjalna z seniorami

W programie specjalności znajdują się przedmioty pozwalające zapoznać się z różnymi aspektami pedagogiki osób starszych oraz pracy socjalnej z tą grupą klientów. Należą do nich podstawy gerontologii (nauki o problemach starzenia się i starości) oraz zaburzeń psychicznych, które mogą towarzyszyć okresowi starości. Program obejmuje ponadto zagadnienia etyczne związane z pracą z seniorami oraz elementy terapii zajęciowej. Kierunek praca socjalna daje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zaś specjalność o profilu geragogicznym daje dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z seniorami w placówkach pomocy społecznej: domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia dziennego oraz w organizacjach pozarządowych oferujących wsparcie dla seniorów.

  • O nas

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest jedną z uczelni wyższych, które kształcą przyszłych pracowników socjalnych. Na Wydziale Pedagogicznym kierunek praca socjalna przygotowuje kadry dla pomocy społecznej, ale także dla innych instytucji, gdzie udziela się ludziom różnorakiej pomocy, dla organizacji pozarządowych i kościelnych zajmujących się niesieniem wsparcia potrzebującym. Program trzyletnich studiów licencjackich wypełniają przedmioty związane bezpośrednio z pracą socjalną (np. teoria i metodyka pracy socjalnej, praca socjalna z konkretnymi grupami klientów, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz administracyjne, etyka zawodu), ale również te, które przygotowują do jej prowadzenia (elementy psychologii, pedagogiki, socjologii, komunikacja interpersonalna) i rozszerzają perspektywę budowania relacji z klientem. Studenci realizują praktyki zawodowe, podczas których mają szansę zakosztować swoich przyszłych obowiązków. W nadchodzącym roku akademickim studenci rozpoczynający studia będą mogli wybierać spośród dwóch specjalizacji: pracy socjalnej z rodziną lub z osobami starszymi. Na uwagę zasługuje również szczególny klimat samej Akademii, w której współwystępujące wielowyznaniowość, wielokulturowość i różnorodność kształtują ważne dla przyszłych pracowników socjalnych cechy: otwartość, tolerancję i poszanowanie dla odmienności.

więcej: Sztuka pomagania NR 2/2017, ss. 26–29

wróć do góry