Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

PROFIL ABSOLWENTA NA STUDIACH II STOPNIA

 • Absolwent specjalności „Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna” wyposażony jest w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających podejmowanie działań z zakresu projektowania działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania zjawisk i problemów z obszaru resocjalizacji, komunikacji interpersonalnej w grupach dewiacyjnych, podstaw terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, interwencji kryzysowej, mediacji oraz twórczego rozwiązywania problemów. Absolwenci mogą pracować na stanowisku pedagoga-wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, instytucjach penitencjarnych, służbie zdrowia, sądownictwie, policji oraz instytucjach profilaktycznych działających w środowisku otwartym (m. in. placówki wsparcia, interwencyjne, organizacje pozarządowe). Są przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej i podejmowania roli kierowniczej w placówkach wychowawczych, profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych.
 • Wybór specjalności „Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe” jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Po ukończeniu studiów absolwent zna i potrafi zaprojektować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, potrafi realizować funkcje doradztwa zawodowego i personalnego, zna metody i potrafi diagnozować lokalne rynki pracy, potrafi stosować prawo pracy w praktyce zawodowej. Dla absolwentów studiów I stopnia nie posiadających przygotowania pedagogicznego istnieje możliwość odpłatnego uzupełnienia przedmiotów i praktyk dających przygotowanie pedagogiczne w zakresie studiowanej specjalności.
 • Specjalność „Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną” jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i socjoterapii.
 • Specjalność „Wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną”  uzupełnia wiedzę pedagogiczną nauczycieli przedszkoli i klas I – III którzy realizowali standard nauczycielski na studiach I stopnia oraz przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań  wychowawczych i reedukacyjnych. Rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Studia  przeznaczone są dla osób z przygotowaniem nauczycielskim.

Program specjalności studiów w roku akademickim 2019/2020

 • Specjalność „Wczesna edukacja i nowe media” uzupełnia wiedzę pedagogiczną nauczycieli przedszkoli i klas I-III oraz przygotowuje do pracy pedagoga szkolnego.  Studia  przeznaczone są dla osób z przygotowaniem nauczycielskim. Specjalność pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod pracy edukacyjnej na I i II etapie kształcenia, w tym metod alternatywnych, pozwala zapoznać się z nowatorskimi zagadnieniami roi i znaczenia nowych technologii i mediów w edukacji dziecka, zapoznać się z wykorzystaniem technologii cyfrowych w procesie edukacyjnym, m.in. STEM (akronim od słów Science, Technology, Engineering, Mathematics – nowatorskiej metody pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole) formami teatralnymi, zabawowymi, ekspresji artystycznej z uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i różnicowania treści także w odniesieniu do dzieci zdolnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program specjalności studiów w roku akademickim 2019/2020

 • Wybór specjalności „Pedagogika społeczno – kulturowa” daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. Absolwent uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje pedagoga-animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kreatora działań edukacyjnych i kulturalnych. Może również podejmować działania w zakresie promocji edukacji całożyciowej, promocji zdrowia, integracji społecznej środowisk i upowszechniania kultury.

Program specjalności studiów w roku akademickim 2019/2020

 • UWAGA: Od rekrutacji 2019/20 kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i klasach I-III będzie można uzyskać wyłącznie na studiach pięcioletnich (jednolitych) magisterskich.
  Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) od roku akademickiego 2019/20 kwalifikacje do nauczania w przedszkolu i klasach I-III będzie można uzyskać wyłącznie na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” prowadzonym w trybie studiów pięcioletnich (jednolitych).
  Zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale 11 § 39. 1.  (Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy) Wydział Pedagogiczny ChAT będzie prowadził kształcenie na kierunku pedagogika w dotychczasowych specjalnościach przygotowujących do pracy nauczyciela przedszkola i klas I-III na kierunku pedagogika na studiach:
  1) pierwszego stopnia Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą oraz Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III – do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października  2019 r.;
  2) drugiego stopnia  Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną – do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.
wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij