Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE STUDIA I STOPNIA

WCZESNA EDUKACJA DZIECKA; PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

 1. Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w pracy z małym dzieckiem
 2. Zjawisko niepowodzeń szkolnych, przyczyny i środki zaradcze
 3. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 4. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Elementy składowe projektu edukacyjno-wychowawczego
 6. Dojrzałość i gotowość szkolna
 7. Zasady i metody działań diagnostycznych w pedagogice.
 8. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny– zawartość, zasady konstruowania
 9. Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych i szkolnych
 10. Pedagogiczna terapia dziecka z ADHD
 11. Metody pracy z dzieckiem zdolny
 12. Rodzinne formy opieki zastępczej jako alternatywa dla instytucji opiekuńczo-wychowawczych
 13. Pedagogika Janusza Korczaka. Prawa dziecka we współczesnym świecie
 14. Zjawisko przemocy w rodzinie i w szkole
 15. Zadania i funkcje świetlicy szkolnej. Wyjaśnij na podstawie swoich doświadczeń z praktyk

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA; PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA

 1. Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk pedagogicznych
 2. Cele, zadania i metody wychowania resocjalizacyjnego Przyczyny niedostosowania społecznego, w tym zachowań przestępczych
 3. Główne nurty współczesnej resocjalizacji
 4. Podstawowe koncepcje wyjaśniające źródła zjawisk patologicznych
 5. Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych, terapii behawioralnej oraz koncepcji kognitywno – behawioralnej w wychowaniu resocjalizacyjnym
 6. Przejawy niedostosowania społecznego
 7. Główne założenia programu resocjalizacyjnego opartego na „ekonomii punktowej”, skierowanego do jednostki niedostosowanej społecznie
 8. Twórczość naukowa jednego z klasyków pedagogiki resocjalizacyjnej
 9. Środki i metody postępowania z młodocianymi przestępcami.
 10. Akty prawne (ich ranga) regulujące problematykę dziecka i rodziny.
 11. Sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej
 12. Miejsce pedagogiki międzykulturowej w systemie nauk pedagogicznych
 13. Cele, zadania i metody wychowania międzykulturowego
 14. Różnice pomiędzy wychowaniem wielokulturowym a międzykulturowym
 15. Możliwości i bariery dialogu międzykulturowego. Pomoc i wsparcie wobec społeczności migrujących – podstawowe problemy

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA; PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

 1. Związek opieki z wychowaniem
 2. Zasady i metody działań diagnostycznych w pedagogice.
 3. Rodzinne formy opieki zastępczej jako alternatywa dla instytucji opiekuńczo-wychowawczych
 4. Zjawisko przemocy w rodzinie i w szkole
 5. Zadania i funkcje świetlicy szkolnej. Wyjaśnij na podstawie swoich doświadczeń z praktyk
 6. Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk pedagogicznych
 7. Cele, zadania i metody wychowania resocjalizacyjnego Przyczyny niedostosowania społecznego, w tym zachowań przestępczych
 8. Główne nurty współczesnej resocjalizacji
 9. Podstawowe koncepcje wyjaśniające źródła zjawisk patologicznych.
 10. Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych, terapii behawioralnej oraz koncepcji kognitywno – behawioralnej w wychowaniu resocjalizacyjnym
 11. Przejawy niedostosowania społecznego
 12. Główne założenia programu resocjalizacyjnego opartego na „ekonomii punktowej”, skierowanego do jednostki niedostosowanej społecznie
 13. Środki i metody postępowania z młodocianymi przestępcami
 14. Jakie akty prawne (jakiej rangi) regulują problematykę dziecka i rodziny
 15. Sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE STUDIA II STOPNIA

WCZESNA EDUKACJA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

 1. Treści, przedmiot, cele i zadania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 2. Metody i formy pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 3. Diagnoza indywidualna i środowiskowa dziecka w przedszkolu
 4. Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka w przedszkolu i klasach I-III
 5. Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu i klasach I-III
 6. Teorie i koncepcje terapeutyczne w działalności pedagogicznej
 7. Zaburzenia rozwojowe u dzieci do 36 miesiąca życia ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu
 8. Stymulacja rozwoju dzieci  (techniki korekcyjno-kompensacyjne, psychoterapeutyczne, aktywizujące i artystyczne w pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej)

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

 1. Treści, przedmiot, cele i zadania pedagogiki szkolnej
 2. Metody i formy pracy pedagoga szkolnego
 3. Diagnoza indywidualna i środowiskowa ucznia
 4. Profilaktyka i terapia trudności szkolnych oraz podstawy orzecznictwa
 5. Praca z dzieckiem zdolnym
 6. Teorie i koncepcje terapeutyczne w działalności pedagogicznej
 7. Podmiot, przedmiot, środki i metody działania poradnictwa i orientacji zawodowej
 8. Stymulacja rozwoju wychowanków (techniki korekcyjno-kompensacyjne, psychoterapeutyczne, aktywizujące i artystyczne)

PEDAGOGIKA SZKOLNA I DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Zakres obowiązków i oddziaływań pedagoga szkolnego
 2. Regulacje prawne związane z wykonywaniem zawodu pedagoga szkolnego
 3. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów. Możliwości i bariery współpracy
 4. Sposoby konstruowania relacji wychowawczych z uczniami. Style wychowania
 5. Instytucje wspomagające działalność wychowawczą szkoły
 6. Zadania pedagoga szkolnego wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 7. Działania pedagoga szkolnego wspierające integrację zespołów klasowych
 8. Działania profilaktyczne w pracy pedagoga szkolnego. Diagnoza i terapia pedagogiczna zagrożeń (przemoc, uzależnienia, konflikty rówieśnicze etc.) występujących w szkole
 9. Wsparcie ucznia zdolnego. Zadania rodziny i szkoły
 10. Orientacja i poradnictwo zawodowe w polskim systemie edukacji. Edukacyjne i społeczne uwarunkowania wyboru zawodu.
 11. Doradztwo zawodowe w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cele, zadania, funkcje doradztwa zawodowego
 12. Stadia rozwoju zawodowego nauczyciela czy osoby dorosłej
 13. Współpraca doradcy zawodowego z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
 14. Uwarunkowania decyzji edukacyjno-zawodowych
 15. Wartość pracy w życiu człowieka. Cele i zadania pedagogiki pracy

PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-KULTUROWA

 1. Etyczny wymiar pracy pedagoga
 2. System edukacyjny w Polsce a dowolnie wybrany europejski system edukacyjny. Szczegółowe omówienie dowolnego aspektu struktury lub organizacji programowej
 3. Współczesna polityka edukacyjna Unii Europejskiej i jej uwarunkowania
 4. Najważniejsze reformy edukacyjne w polskim systemie oświaty – ostatnie 20-lecie
 5. Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu nauk społecznych. Zadania społeczeństwa obywatelskiego
 6. Pojęcie równości szans społecznych oraz szans edukacyjnych- ujęcie krytyczne
 7. Metoda projektu – cele pedagogiczne, obszary zastosowania i modele
 8. Animacja lokalna w kontekście działań pedagogicznych – modele i metody
 9. Animacja społeczno-kulturowa a zmiany społeczne w środowisku lokalnym
 10. Partnerstwo lokalne oraz działania samopomocowe w środowisku lokalnym
 11. Koncepcje konfliktu w naukach społecznych
 12. Metody zarządzania konfliktem i ich zastosowanie w środowisku lokalnym
 13. Mediacje i negocjacje w sytuacji konfliktowej
 14. Stereotypy i uprzedzenia a strategie i możliwości ich likwidacji
 15. Typy społeczeństw współczesnych. Zadania pedagogiki międzykulturowej we współczesnych społeczeństwach
wróć do góry

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij