Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE STUDIA I STOPNIA – PEDAGOGIKA

 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka
 2. Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka
 3. Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski)
 4. Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga)
 5. Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk
 6. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej
 7. Przedmiot i zadania socjologii wychowania
 8. Pedagogika międzykulturowa i wielokulturowa – ich role we współczesnym świecie
 9. Zadania współczesnej pedagogiki dorosłych
 10. Błędy wychowawcze, rodzaje pseudowychowania
 11. Istota wychowania i socjalizacji. Podobieństwa i różnice
 12. Typologia współczesnych nurtów w pedagogice (omówienie dwóch samodzielnie wybranych)
 13. Style nauczania, style wychowania – charakterystyka
 14. Personalizm pedagogiczny. Główne założenia ideowe
 15. Omówienie dowolnie wybranego europejskiego systemu oświatowego

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE – STUDIA I STOPNIA – PEDAGOGIKA

 •  WCZESNA EDUKACJA DZIECKA; PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
 1. Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w pracy z małym dzieckiem
 2. Zjawisko niepowodzeń szkolnych, przyczyny i środki zaradcze
 3. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami i potrzebami w uczeniu się
 4. Elementy składowe projektu edukacyjno-wychowawczego
 5. Dojrzałość i gotowość szkolna
 6. Zasady i metody działań diagnostycznych w pedagogice
 7. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – zawartość, zasady konstruowania
 8. Pedagogika Janusza Korczaka. Prawa dziecka we współczesnym świecie
 9. Zadania i funkcje świetlicy szkolnej. Wyjaśnij na podstawie swoich doświadczeń z praktyk
 10. Formy opieki zastępczej nad dzieckiem w Polsce
 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA; PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA
 1. Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk pedagogicznych
 2. Cele, zadania i metody wychowania resocjalizacyjnego
 3. Przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego, w tym zachowań przestępczych
 4. Podstawowe koncepcje wyjaśniające źródła zjawisk patologicznych
 5. Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych, terapii behawioralnej oraz koncepcji kognitywno – behawioralnej w wychowaniu resocjalizacyjnym
 6. Środki i metody postępowania z młodocianymi przestępcami
 7. Akty prawne (ich ranga) regulujące problematykę dziecka i rodziny
 8. Sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej
 9. Cele, zadania i metody wychowania międzykulturowego
 10. Możliwości i bariery dialogu międzykulturowego. Pomoc i wsparcie wobec społeczności migrujących – podstawowe problemy
 • WCZESNA EDUKACJA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 1. Metody aktywizujące, ich cele i klasyfikacja
 2. Jaka jest rola nauczyciela w procesie rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu języka angielskiego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?
 3. Kształtowanie umiejętności kontaktów społecznych dziecka w rodzinie i przedszkolu
 4. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji małych dzieci
 5. Kultura języka w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej
 6. Podaj i wyjaśnij główne zasady planowania zajęć z języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym
 7. Zarys metodyki edukacji matematycznej w wychowaniu przedszkolnym i klasach I-III
 8. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowane na terenie placówki: przedszkola i szkoły
 9. Specyficzne trudności w uczeniu się, ich rodzaje i objawy
 10. Wczesna powszechna dwujęzyczność: podstawowe pojęcia, wyniki badań empirycznych oraz zalecenia dla nauczycieli i opiekunów
 • ZAGADNIENIA DYPLOMOWE KIERUNKOWE i SPECJALNOŚCIOWE – STUDIA I STOPNIA – PRACA SOCJALNA
 1. Rodzina jako grupa. Funkcje rodziny
 2. Stereotypy i uprzedzenia. Perspektywa socjologiczna
 3. Stygmat i stygmatyzacja społeczna. Proszę omówić  na wybranym przykładzie
 4. Zachowania prospołeczne – definicja i uwarunkowania
 5. Wpływ środowiska wychowawczego na funkcjonowanie jednostki
 6. Definiowanie pracy socjalnej – podejście humanistyczne, prakseologiczne i formalne (prawne)
 7. Praca socjalna jako działanie wychowawcze
 8. Pożądane cechy i kompetencje pracownika socjalnego
 9. Etyczne aspekty pracy socjalnej. Kodeks etyczny pracowników socjalnych
 10. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej
 11. Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie pracownika socjalnego. Sposoby przeciwdziałania
 12. Założenia superwizji w pracy socjalnej
 13. Istota empowerment
 14. Ustawa o pomocy społecznej jak podstawowe narzędzie pracownika socjalnego
 15. Metody pracy socjalnej
 16. Wywiad, obserwacja, analiza materiałów jako techniki pracy socjalne.
 17. Założenia streetworkingu
 18. Projekt socjalny – typy, etapy tworzenia, cele
 19. Praca socjalna w domu pomocy społecznej
 20. Praca socjalna w placówce pobytu dziennego
 21. Praca socjalna w ośrodku pomocy społecznej (w centrum pomocy społecznej)
 22. Założenia asysty rodzinnej
 23. Piecza zastępcza – zadania, rodzaje, wyzwania
 24. Aktywizowanie społeczności lokalnej – założenia i cele
 25. Praca socjalna z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij