Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE: PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA

 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka
 2. Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka
 3. Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski)
 4. Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga)
 5. Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk
 6. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej
 7. Przedmiot i zadania socjologii wychowania
 8. Pedagogika międzykulturowa i wielokulturowa – ich role we współczesnym świecie
 9. Zadania współczesnej pedagogiki dorosłych
 10. Błędy wychowawcze, rodzaje pseudowychowania
 11. Istota wychowania i socjalizacji. Podobieństwa i różnice
 12. Typologia współczesnych nurtów w pedagogice (omówienie dwóch samodzielnie wybranych)
 13. Style nauczania, style wychowania – charakterystyka
 14. Personalizm pedagogiczny. Główne założenia ideowe
 15. Omówienie dowolnie wybranego europejskiego systemu oświatowego

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE. STUDIA II STOPNIA

 • WCZESNA EDUKACJA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
 1. Diagnoza indywidualna i środowiskowa dziecka w przedszkolu
 2. Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka w przedszkolu i klasach I-III
 3. Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu i klasach I-III
 4. Teorie i koncepcje terapeutyczne w działalności pedagogicznej
 5. Zaburzenia rozwojowe u dzieci w wieku przedszkolnym
 6. Stymulacja rozwoju dzieci  (techniki korekcyjno-kompensacyjne, psychoterapeutyczne, aktywizujące i artystyczne w pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej)
 7. Zdolności i kompetencje wyznaczające profesjonalizm diagnosty
 8. Opór jako przejaw zaburzeń w kontakcie diagnostycznym (sygnały i źródła oporu)
 9. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki: objawy i przyczyny nadmiernych i specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w warunkach szkolnych
 10. Metody, formy, środki, narzędzia diagnostyczne stosowane w pracy z dzieckiem, które nie radzi sobie z opanowaniem umiejętności czytania i pisania
 • PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
 1. Metody i formy pracy pedagoga szkolnego
 2. Profilaktyka i terapia trudności szkolnych oraz podstawy orzecznictwa
 3. Praca z dzieckiem zdolnym
 4. Teorie i koncepcje terapeutyczne w działalności pedagogicznej
 5. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów. Możliwości i bariery współpracy
 6. Stymulacja rozwoju wychowanków (techniki korekcyjno- kompensacyjne, psychoterapeutyczne, aktywizujące i artystyczne)
 7. Zasady tworzenia zespołów terapeutycznych ze względu na ich specyfikę
 8. Formy pomocy w szkole uczniom ze specyficznymi problemami edukacyjnymi
 9. Praca terapeutyczna z uczniem niedostosowanym społecznie
 10. Zasady opracowania Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktycznego
 • PEDAGOGIKA SZKOLNA I DORADZTWO ZAWODOWE
 1. Zakres obowiązków i oddziaływań pedagoga szkolnego, najważniejsze regulacje prawne
 2. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów. Możliwości i bariery współpracy
 3. Sposoby konstruowania relacji wychowawczych z uczniami. Style wychowania
 4. Instytucje wspomagające działalność wychowawczą szkoły
 5. Działania profilaktyczne w pracy pedagoga szkolnego. Diagnoza i terapia pedagogiczna zagrożeń (przemoc, uzależnienia, konflikty rówieśnicze etc.) występujących w szkole
 6. Przykładowe teorie rozwoju zawodowego (np. stadia rozwoju zawodowego nauczyciela)
 7. Orientacja i poradnictwo zawodowe w polskim systemie edukacji. Edukacyjne i społeczne uwarunkowania wyboru zawodu
 8. Doradztwo zawodowe w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cele, zadania, funkcje doradztwa zawodowego
 9. Współpraca doradcy zawodowego z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
 10. Cele i zadania pedagogiki pracy. Wartość pracy w życiu człowieka
 • PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-KULTUROWA
 1. Etyczny wymiar pracy pedagoga
 2. System edukacyjny w Polsce a dowolnie wybrany europejski system edukacyjny. Szczegółowe omówienie dowolnego aspektu struktury lub organizacji programowej
 3. Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu nauk społecznych. Zadania społeczeństwa obywatelskiego
 4. Pojęcie równości szans społecznych oraz szans edukacyjnych- ujęcie krytyczne
 5. Metoda projektu – cele pedagogiczne, obszary zastosowania i modele
 6. Animacja lokalna w kontekście działań pedagogicznych – modele i metody
 7. Animacja społeczno-kulturowa a zmiany społeczne w środowisku lokalnym
 8. Partnerstwo lokalne oraz działania samopomocowe w środowisku lokalnym
 9. Stereotypy i uprzedzenia a strategie i możliwości ich likwidacji
 10. Typy społeczeństw współczesnych. Zadania pedagogiki międzykulturowej we współczesnych społeczeństwach
 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA 
 1. Etiologia zachowań agresywnych – czynniki ryzyka
 2. Poziomy działań profilaktycznych
 3. Pojęcie patologii społecznej i zagadnienia dewiacji według Jerzego Kwaśniewskiego
 4. Założenia “twórczej resocjalizacji” według Marka Konopczyńskiego
 5. Podejście kognitywno-behawioralne w resocjalizacji
 6. Założenia oddziaływania edukacyjnego wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności poprzez kulturę i sztukę
 7. Poradnictwo rodzinne –  zakres, metody i wskazanie podstawowych trudności tego procesu
 8. Znaczenie postępowania mediacyjnego dla procesu resocjalizacji
 9. Przyczyny ingerencji państwa w wykonywanie władzy rodzicielskiej. Przejawy ingerencji państwa we władzę rodzicielską
 10. Metoda indywidualnych przypadków – casework, stosowana w oddziaływaniach wobec sprawców przestępstw w środowisku otwartym

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij