Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • ZAGADNIENIA KIERUNKOWE: PEDAGOGIKA
 1. Aksjologiczne podstawy pedagogiki
 2. Cele i zasady wychowania
 3. Fazy rozwoju społeczno-moralnego człowieka
 4. Wychowanie jako spotkanie. Dialog w wychowaniu
 5. Dylematy pedagogiczne stosowania kar i nagród w wychowaniu
 6. Podstawowe wyznaczniki pedagogiki humanistycznej
 7. Pedagogika kultury
 8. Racjonalność jako kategoria teorii wychowania
 9. Wychowanie w ujęciu behawioralnym, instrumentalnym
 10. Wychowanie w ujęciu pragmatycznym
 11. Wychowanie w ujęciu pedagogiki krytycznej i antypedagogiki
 12. Tradycje i źródła pedagogiki personalistycznej
 13. Autorytet w wychowaniu
 14. Społeczne uwarunkowania procesu wychowania
 15. Psychologiczne uwarunkowania procesu wychowania
 • ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE: PEDAGOGIKA SZKOLNA I DORADZTWO ZAWODOWE
 1. Zakres obowiązków i oddziaływań pedagoga szkolnego
 2. Regulacje prawne związane z wykonywaniem zawodu pedagoga szkolnego
 3. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów. Możliwości i bariery współpracy
 4. Sposoby konstruowania relacji wychowawczych z uczniami. Style wychowania
 5. Instytucje wspomagające działalność wychowawczą szkoły
 6. Zadania pedagoga szkolnego wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 7. Działania pedagoga szkolnego wspierające integrację zespołów klasowych
 8. Działania profilaktyczne w pracy pedagoga szkolnego. Diagnoza i terapia pedagogiczna zagrożeń (przemoc, uzależnienia, konflikty rówieśnicze etc.) występujących w szkole
 9. Wsparcie ucznia zdolnego. Zadania rodziny i szkoły
 10. Orientacja i poradnictwo zawodowe w polskim systemie edukacji. Edukacyjne i społeczne uwarunkowania wyboru zawodu.
 11. Doradztwo zawodowe w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cele, zadania, funkcje doradztwa zawodowego
 12. Stadia rozwoju zawodowego nauczyciela czy osoby dorosłej
 13. Współpraca doradcy zawodowego z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
 14. Uwarunkowania decyzji edukacyjno-zawodowych
 15. Wartość pracy w życiu człowieka. Cele i zadania pedagogiki pracy
 • ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE: PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-KULTUROWA
 1. Etyczny wymiar pracy pedagoga
 2. System edukacyjny w Polsce a dowolnie wybrany europejski system edukacyjny. Szczegółowe omówienie dowolnego aspektu struktury lub organizacji programowej
 3. Współczesna polityka edukacyjna Unii Europejskiej i jej uwarunkowania
 4. Najważniejsze reformy edukacyjne w polskim systemie oświaty – ostatnie 20-lecie
 5. Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu nauk społecznych. Zadania społeczeństwa obywatelskiego
 6. Pojęcie równości szans społecznych oraz szans edukacyjnych- ujęcie krytyczne
 7. Metoda projektu – cele pedagogiczne, obszary zastosowania i modele
 8. Animacja lokalna w kontekście działań pedagogicznych – modele i metody
 9. Animacja społeczno-kulturowa a zmiany społeczne w środowisku lokalnym
 10. Partnerstwo lokalne oraz działania samopomocowe w środowisku lokalnym
 11. Koncepcje konfliktu w naukach społecznych
 12. Metody zarządzania konfliktem i ich zastosowanie w środowisku lokalnym
 13. Mediacje i negocjacje w sytuacji konfliktowej
 14. Stereotypy i uprzedzenia a strategie i możliwości ich likwidacji
 15. Typy społeczeństw współczesnych. Zadania pedagogiki międzykulturowej we współczesnych społeczeństwach
 • ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
 1. Teorie i koncepcje terapeutyczne w działalności pedagogicznej
 2. Profilaktyka I terapia trudności szkolnych oraz podstawy orzecznictwa
 3. Metody i formy pracy pedagoga szkolnego
 4. Stymulacja rozwoju wychowanków (techniki korekcyjno-kompensacyjne, psychoterapeutyczne, aktywizujące i artystyczne)
 5. Podmiot, przedmiot, środki i metody działania poradnictwa i orientacji zawodowej
 6. Diagnoza indywidualna i środowiskowa ucznia
 7. Praca z dzieckiem zdolnym
 8. Treści, przedmiot, cele i zadania pedagogiki szkolnej
 • ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE: WCZESNA EDUKACJA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
 1. Zaburzenia rozwojowe u dzieci do 36 miesiąca życia ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu
 2. Metody i formy pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 3. Teorie i koncepcje terapeutyczne w działalności pedagogicznej
 4. Stymulacja rozwoju dzieci (techniki korekcyjno-kompensacyjne, psychoterapeutyczne, aktywizujące i artystyczne w pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej)
 5. Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu i klasach l-III
 6. Diagnoza indywidualna i środowiskowa dziecka w przedszkolu
 7. Treści, przedmiot, cele i zadania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 8. Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka w przedszkolu i klasach l-III
 • ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA (n)
 1. Etiologia zachowań agresywnych – czynniki ryzyka
 2. Poziomy działań profilaktycznych
 3. Pojęcie patologii społecznej i zagadnienia dewiacji według Jerzego Kwaśniewskiego
 4. Założenia “twórczej resocjalizacji” według Marka Konopczyńskiego
 5. Podejście kognitywno-behawioralne w resocjalizacji
 6. Założenia oddziaływania edukacyjnego wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności poprzez kulturę i sztukę
 7. Poradnictwo rodzinne –  zakres, metody i wskazanie podstawowych trudności tego procesu
 8. Znaczenie postępowania mediacyjnego dla procesu resocjalizacji
 9. Przyczyny ingerencji państwa w wykonywanie władzy rodzicielskiej. Przejawy ingerencji państwa we władzę rodzicielską
 10. Metoda indywidualnych przypadków – casework, stosowana w oddziaływaniach wobec sprawców przestępstw w środowisku otwartym

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij