Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • ZAGADNIENIA KIERUNKOWE: PEDAGOGIKA
 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka
 2. Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka
 3. Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski)
 4. Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga)
 5. Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk
 6. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej
 7. Przedmiot i zadania socjologii wychowania
 8. Pedagogika międzykulturowa i wielokulturowa – ich role we współczesnym świecie
 9. Zadania współczesnej pedagogiki dorosłych
 10. Błędy wychowawcze, rodzaje pseudowychowania
 11. Istota wychowania i socjalizacji. Podobieństwa i różnice
 12. Typologia współczesnych nurtów w pedagogice (omówienie dwóch samodzielnie wybranych)
 13. Style nauczania, style wychowania – charakterystyka
 14. Personalizm pedagogiczny. Główne założenia ideowe
 15. Omówienie dowolnie wybranego europejskiego systemu oświatowego
 • ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE: WCZESNA EDUKACJA; PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
 1. Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w pracy z małym dzieckiem
 2. Zjawisko niepowodzeń szkolnych, przyczyny i środki zaradcze
 3. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 4. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Elementy składowe projektu edukacyjno-wychowawczego
 6. Dojrzałość i gotowość szkolna
 7. Zasady i metody działań diagnostycznych w pedagogice.
 8. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny– zawartość, zasady konstruowania
 9. Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych i szkolnych
 10. Pedagogiczna terapia dziecka z ADHD
 11. Metody pracy z dzieckiem zdolny
 12. Rodzinne formy opieki zastępczej jako alternatywa dla instytucji opiekuńczo-wychowawczych
 13. Pedagogika Janusza Korczaka. Prawa dziecka we współczesnym świecie
 14. Zjawisko przemocy w rodzinie i w szkole
 15. Zadania i funkcje świetlicy szkolnej. Wyjaśnij na podstawie swoich doświadczeń z praktyk
 • ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA; PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA
 1. Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk pedagogicznych
 2. Cele, zadania i metody wychowania resocjalizacyjnego Przyczyny niedostosowania społecznego, w tym zachowań przestępczych
 3. Główne nurty współczesnej resocjalizacji
 4. Podstawowe koncepcje wyjaśniające źródła zjawisk patologicznych
 5. Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych, terapii behawioralnej oraz koncepcji kognitywno – behawioralnej w wychowaniu resocjalizacyjnym
 6. Przejawy niedostosowania społecznego
 7. Główne założenia programu resocjalizacyjnego opartego na „ekonomii punktowej”, skierowanego do jednostki niedostosowanej społecznie
 8. Twórczość naukowa jednego z klasyków pedagogiki resocjalizacyjnej
 9. Środki i metody postępowania z młodocianymi przestępcami.
 10. Akty prawne (ich ranga) regulujące problematykę dziecka i rodziny.
 11. Sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej
 12. Miejsce pedagogiki międzykulturowej w systemie nauk pedagogicznych
 13. Cele, zadania i metody wychowania międzykulturowego
 14. Różnice pomiędzy wychowaniem wielokulturowym a międzykulturowym
 15. Możliwości i bariery dialogu międzykulturowego. Pomoc i wsparcie wobec społeczności migrujących – podstawowe problemy
 • ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE: WCZESNA EDUKACJA; WCZESNA EDUKACJA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM (n)
 1. Metody aktywizujące, ich cele i klasyfikacja
 2. Jaka jest rola nauczyciela w procesie rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu języka angielskiego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?
 3. Kształtowanie umiejętności kontaktów społecznych dziecka w rodzinie i przedszkolu
 4. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji małych dzieci
 5. Kultura języka w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej
 6. Podaj i wyjaśnij główne zasady planowania zajęć z języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym
 7. Zarys metodyki edukacji matematycznej w wychowaniu przedszkolnym i klasach I-III
 8. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowane na terenie placówki: przedszkola i szkoły
 9. Specyficzne trudności w uczeniu się, ich rodzaje i objawy
 10. Wczesna powszechna dwujęzyczność: podstawowe pojęcia, wyniki badań empirycznych oraz zalecenia dla nauczycieli i opiekunów
 • ZAGADNIENIA KIERUNKOWE i SPECJALNOŚCIOWE STUDIA I STOPNIA: PRACA SOCJALNA
 1. Rodzina jako „mała grupa”. Jej funkcje
 2. Stereotypy i uprzedzenia w perspektywie socjologicznej
 3. Stygmat i stygmatyzacja społeczna. Omów na dowolnie wybranym przykładzie
 4. Analiza gender. Krytyka i afirmacja
 5. Mniejszości religijne w Polsce. Charakterystyka socjologiczna wybranej mniejszości
 6. Zachowania prospołeczne – definicja, uwarunkowania
 7. Psychologia humanistyczna – podstawowe założenia
 8. Stres w zawodzie pracownika socjalnego – uwarunkowania endogenne i egzogenne, radzenie ze stresem
 9. Praca socjalna jako działanie wychowawcze
 10. Nagroda i kara w wychowaniu a przyszłe funkcjonowanie społeczne
 11. Środowisko wychowawcze – pojęcie, wykorzystanie w prowadzeniu pracy socjalnej
 12. Ustawa o pomocy społecznej jako narzędzie pracownika socjalnego
 13. Praca socjalna a polityka społeczna
 14. Asertywność w procesie pomocy
 15. Rola kompetentnej komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej
 16. Etyczne aspekty pracy socjalnej
 17. Definiowanie pracy socjalnej – podejście humanistyczne, prakseologiczne, formalne (prawne)
 18. Pożądane cechy i umiejętności pracownika socjalnego
 19. Rozwiązywanie problemów jako procedura pracy socjalnej a praca socjalna z indywidualnym przypadkiem, grupą, społecznością
 20. Istota empowerment
 21. Techniki motywowania klientów do aktywności i uczenia rozwiązywania własnych problemów
 22. Rola superwizji w pracy socjalnej
 23. Wywiad, obserwacja, analiza dokumentów jako techniki pracy socjalnej
 24. Istota i sposób prowadzenia pracy socjalnej w domu pomocy społecznej
 25. Istota i sposób prowadzenia pracy socjalnej w ośrodku pomocy społecznej
 26. Projekt socjalny – typy, sposób tworzenia i realizacja
 27. Praca socjalna z osobami dysfunkcjonalnymi osobniczo i społecznie – omów na dowolnie wybranym przykładzie
 28. Rola pracownika socjalnego w pieczy zastępczej
 29. Praca socjalna z ofiarami przemocy
 30. Działania socjalne w tradycji chrześcijańskiej
wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij