Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Pedagogiczny ChAT powstał w 2012 roku, choć kształcenie w obszarze pedagogiki było obecne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej już od 1989 roku (szczegółową historię Wydziału Pedagogicznego można odnaleźć w zakładce Historia Wydziału).

Obecnie w strukturze organizacyjnej Wydziału znajdują się cztery katedry: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej, Katedra Pedagogiki Religii i Kultury, Katedra Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji oraz Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej. Obszar zainteresowań naukowych pracowników Wydziału jest rozległy tematycznie i interdyscyplinarny. Współpracują oni z zespołami badawczymi, instytutami, uniwersytetami w kraju i za granicą: m.in. z instytucjami z Czech, Słowacji, Izraela i Niemiec.

W 2012 roku Wydział uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, posiada naukową kategorię B (parametryzacja 2017). W Wydziale Pedagogicznym afiliowane jest czasopismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania”, znajdujące się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Pedagogiczny ChAT rozwija współpracę naukową i dydaktyczną z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, DAAD, umów bilateralnych. Współpracuje m.in. z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Stowarzyszeniem Pedagogów Zabawy KLANZA, wieloma przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli, instytucjami kultury z Warszawy i spoza stolicy.

Od początku swego istnienia Wydział Pedagogiczny zwraca szczególną uwagę na nowoczesne i w pełni dostosowane do potrzeb rynku pracy programy kształcenia w zakresie pracy socjalnej, wczesnej edukacji dziecka, pedagogiki opiekuńczej,  pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej, pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną, doradztwa zawodowego oraz pedagogiki społecznej i kulturowej.

Programy studiów uwzględniają Krajowe Ramy Kwalifikacji, a specjalności nauczycielskie dodatkowo spełniają wymagane standardy kształcenia nauczycieli. Wydział oferuje także 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przygotowania pedagogicznego – kwalifikacje nauczycielskie; 2-semestralne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą oraz 2-semestralne studia: asystent rodziny. Szczególną uwagę w przygotowaniu zawodowym studentów i słuchaczy przywiązujemy do praktyki i zajęć warsztatowych. Posiadamy pracownię metodyczną wczesnej edukacji, sale wykładowe w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i tablice multimedialne, nasza czytelnia posiada pomoce dydaktyczne dla osób niewidomych i słabo widzących. Stale poszerzany jest księgozbiór pedagogiczny i zbiór pomocy metodycznych.

Wydział Pedagogiczny charakteryzuje się otwartością i wsparciem inicjatyw studenckich, organizuje dodatkowe zajęcia metodyczne dla studentów m.in. w zakresie biblioterapii, edukacji inkluzyjnej, międzykulturowej, antydyskryminacyjnej. Wydział jest otwarty na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – zaprasza gości prowadzących wykłady, warsztaty i szkolenia dla studentów, organizuje i pomaga w wyborze praktyk i staży studenckich w sprawdzonych instytucjach wychowawczych, oświatowych, pomocy społecznej.

Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, wspiera i rozwija zainteresowania studentów, utrzymuje stałe i dobre relacje z otoczeniem zewnętrznym.

 

wróć do góry