Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Na podstawie art. 63 pkt. 3 i 4 oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695), § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 405) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2020 r., poz. 726) zarządza się, co następuje:

Art. 1.

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) – w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – wprowadza się następujące rygory sanitarne, z terminem obowiązywania do 30 września 2020 r.:

 1. Zawiesza się prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych „w sali” dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, z zastrzeżeniem postanowień art. 12.
 2. Odwołuje się konferencje i inne zgromadzenia o charakterze otwartym w siedzibie ChAT, z wyjątkiem zebrań dotyczących wyborów władz ChAT na kadencję 2020–2024 oraz posiedzeń kolegiów rektorskich i dziekańskich, Rady Uczelni, Senatu, Rady Wydziału Teologicznego, Rady Wydziału Nauk Społecznych, komisji doktorskich, komisji dyplomowych, komisji zadaniowych i grup roboczych.
 3. Zaleca się, aby posiedzenia i zebrania, o których mowa w ust. 2, były przeprowadzane, o ile jest to uzasadnione sytuacją, z wykorzystaniem komunikacji zdalnej.
 4. Odwołuje się oficjalne wyjazdy zagraniczne pracowników ChAT oraz studentów, z wyłączeniem osób przebywających na stypendiach bądź stażach zagranicznych rozpoczętych przed wydaniem niniejszego zarządzenia i poza okresem jego obowiązywania.
 5. Oficjalne wyjazdy zagraniczne zostaną przywrócone w momencie zniesienia przez władze państwowe blokady granic między Rzeczpospolitą Polską i krajem docelowym oraz obowiązku kwarantanny związanym z takim wyjazdem.
 6. Biblioteka Główna ChAT jest zamknięta do czasu decyzji władz państwowych dotyczących wznowienia działalności bibliotek.
 7. W przypadku decyzji, o której mowa w ust. 6, Dyrektor Biblioteki Głównej ChAT opracuje w terminie 5 dni roboczych zasady udostępniania księgozbioru, które wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Rektora.
 8. Podczas wykonywania przez nauczycieli akademickich i pracowników pozostałych działów uczelni obowiązków pracowniczych w siedzibie ChAT należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 9. Postanowienie o przestrzeganiu zasadach bezpieczeństwa sanitarnego stosuje się także do studentów, słuchaczy i doktorantów.
 10. W ramach kontaktów wewnątrzuczelnianych zaleca się preferowanie korespondencji elektronicznej i telefonicznej oraz ograniczanie kontaktów bezpośrednich.
 11. Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz ChAT są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz ChAT dotyczącymi zagrożenia ze strony wirusa SARS-CoV-2.
 12. Wszystkim członkom społeczności akademickiej ChAT zaleca się przestrzeganie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych.
 13. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy oraz studenci, słuchacze i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Rektoratu ChAT o podejrzeniu lub stwierdzeniu u siebie zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2.

Art. 2.

Postanowienia art. 1 nie wykluczają form bezpośredniego kontaktu między pracownikami ChAT i osobami odbywającymi kształcenie w przypadku egzaminów, zaliczeń, egzaminów dyplomowych, spraw organizacyjnych i konsultacji pod warunkiem, że są zachowane wymogi sanitarne. Decyzje w sprawach szczegółowych podejmuje odpowiednio Rektor bądź Dziekan właściwego Wydziału.

Art. 3.

 1. W terminie określonym w art. 1 zajęcia dydaktyczne w ChAT są realizowane z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość (kształcenie na odległość) na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
 2. Zajęcia dydaktyczne, sesja egzaminacyjna oraz terminy egzaminów dyplomowych są określone obowiązującą organizacją roku akademickiego 2019/2020.

Art. 4.

 1. Zarządzenie stosuje się do organizacji procesu dydaktycznego, w tym egzaminów, zaliczeń i egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia, studiach II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Zarządzenie stosuje się do organizacji procesu dydaktycznego, w tym egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i toku kształcenia w Szkole Doktorskiej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. W przypadku postępowań w przedmiocie nadania stopni naukowych stosuje się uchwałę nr 26/2019 Senatu ChAT z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nadawania stopni naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z uwzględnieniem postanowień art. 63 pkt. 6 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695).

Art. 5.

 1. Kształcenie na odległość jest realizowane w ramach wszystkich zajęć w ChAT.
 2. Kształcenie na odległość powinno umożliwiać realizację przewidzianych efektów uczenia się.
 3. Za nadanie zajęciom formy uwzględniającej kształcenie na odległość odpowiadają prowadzący je nauczyciele akademiccy.
 4. Za koordynację kształcenia na odległość odpowiada Dziekan właściwego Wydziału.
 5. Dziekan właściwego Wydziału określa formę ewidencji i rozliczenia zajęć realizowanych w ramach kształcenia na odległość.
 6. Dziekan właściwego Wydziału może w trybie administracyjnym przełożyć realizację wybranych przedmiotów na kolejny rok akademicki.
 7. Ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do Kierownika Studium Języków Obcych, Kierownika Studium Wychowania Fizycznego oraz Kierownika Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w zakresie ich właściwości.

Art. 6.

 1. W ramach kształcenia na odległość zaleca się prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym,
  z uwzględnieniem uwarunkowań percepcyjnych takiego kształcenia wśród jego uczestników.
 2. Zajęcia realizowane w czasie rzeczywistym powinny odbywać się w terminach i godzinach określonych dla semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.
 3. W ramach kształcenia na odległość dopuszcza się inne formy realizacji zajęć, zwłaszcza w ramach samokształcenia kierowanego polegającego na inicjowaniu i kontroli przez nauczyciela akademickiego procesu samokształcenia studentów na podstawie przesłanych materiałów i realizowanych zadań.
 4. Ust. 1–3 stosuje się do realizacji praktyk studenckich.

Art. 7.

Bieżąca komunikacja między prowadzącymi zajęcia i studentami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej USOSMail, oficjalnych adresów mailowych nauczycieli akademickich związanych
z uczelnianym systemem informatycznym ChAT oraz aplikacji MS Teams.

Art. 8.

Zaleca się, by każdy prowadzący zajęcia nauczyciel akademicki wyznaczył jeden dzień w tygodniu,
w którym przez co najmniej 1 godzinę jest dostępny dla studentów przy użyciu środków komunikacji na odległość (np. mail, kontakt telefoniczny, czat, transmisja video).

Art. 9.

Studentom nie posiadającym stałego dostępu do Internetu nauczyciel akademicki określa wymagane treści zajęć oraz sposób weryfikacji wyników kształcenia.

Art. 10.

 1. Podstawowym narzędziem kształcenia na odległość są MS Teams, MS Forms oraz Moodle.
 2. W szczególnych przypadkach, za zgodą wszystkich uczestników danych zajęć dydaktycznych, dopuszcza się także inne aplikacje.
 3. W kontaktach grup roboczych i gremiów kolegialnych ChAT stosuje się aplikacje preferowane przez ich członków bądź wynikające z wymogów danego posiedzenia.

Art. 11.

 1. Egzaminy i zaliczenia przedmiotowe mogą mieć formę sprawdzianu pisemnego lub sprawdzianu ustnego, które są przeprowadzane w czasie rzeczywistym, a także formę wypracowania pisemnego, eseju na dany temat lub zrealizowanego projektu.
 2. O formie egzaminu i zaliczenia decyduje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.
 3. Ocena z egzaminu lub zaliczenia może uwzględniać wyniki aktywności studentów i dostarczonych prac cząstkowych.
 4. Do egzaminu i zaliczenia przedmiotu przeprowadzanego w sposób zdalny w czasie rzeczywistym mogą być dopuszczone osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1) posiadają uczelniane konto w MS Office 365,

2) posiadają w komputerze aplikację MS Teams, czynną kamerę i mikrofon.

 1. Przystępując do egzaminu pisemnego bądź ustnego, osoba ma obowiązek okazać do kamery swój dowód tożsamości ze zdjęciem.
 2. Egzamin ustny jest nagrywany bądź sporządzany jest protokół.
 3. Dokumentacja egzaminów i zaliczeń jest prowadzona w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu USOS, z zachowaniem wymogów w zakresie uwierzytelniania (podpis prowadzącego), całościowej dokumentacji studiów i jej archiwizacji.

Art. 12.

 1. Egzaminy dyplomowe kończące studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, zwane egzaminami dyplomowymi, odbywają się na zasadach określonych dla egzaminów w art. 11 ust. 4–6 niniejszego zarządzenia.
 2. Egzaminy dyplomowe co do zasady są przeprowadzane w siedzibie uczelni z udziałem przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i osoby egzaminowanej. Pozostali członkowie komisji egzaminacyjnej mogą uczestniczyć w egzaminie w sposób zdalny z wykorzystaniem MS Teams.
 3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół.
 4. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w sposób zdalny w całości.
 5. W przypadku egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w trybie ust. 4 egzamin jest nagrywany
  i sporządza się protokół.
 6. Merytoryczne zasady egzaminów dyplomowych określają odrębne przepisy.

Art. 13.

W sprawach kształcenia postanowienia zarządzenia mają pierwszeństwo względem obowiązujących w ChAT aktów prawnych: regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz regulaminów dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej.

Art. 14.

Kwestie szczegółowe związane z kształceniem na odległość nie unormowane w niniejszym zarządzeniu rozstrzyga właściwy Dziekan.

Art 15.

 1. W okresie wymienionym w art. 1 nauczyciele akademiccy realizują obowiązki wynikające z umowy
  o pracę bądź z umowy cywilno-prawnej w pełnym zakresie w ramach działalności badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej, z zastrzeżeniem możliwości wykonania ich w części w sposób zdalny.
 2. W okresie wymienionym w art. 1 pozostali pracownicy uczelni realizują obowiązki wynikające
  z umowy o pracę bądź z umowy cywilno-prawnej w pełnym zakresie, z zastrzeżeniem możliwości wykonania ich w części w sposób zdalny.
 3. O szczegółowych zasadach realizacji obowiązków pracowniczych decydują Rektor, Dziekan właściwego Wydziału i Kanclerz w zakresie swoich właściwości.

Art. 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 4 maja 2020 roku.

 (-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT

REKTOR

Warszawa, dn. 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij