Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) z dnia 30 maja 2019 r., nawiązując do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. i zarządzenia rektora ChAT nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – w celu przeciwdziałania pandemii choroby wirusologicznej COVID-19 – wprowadza się następujące rygory, z terminem wykonania od dnia wydania zarządzenia do 30 kwietnia 2020 r.:

 1. Zawiesza się prowadzone przez nauczycieli akademickich zajęcia „w sali” dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
 2. Odwołuje się zebrania i inne zgromadzenia o charakterze otwartym w siedzibie ChAT, z wyjątkiem zebrań dotyczących wyborów władz ChAT na kadencję 2020–2024 oraz zebrań gremiów decyzyjnych w strukturze Akademii, w tym kolegiów rektorskich i dziekańskich, Rady Uczelni, Senatu, Rady Wydziału Teologicznego, Rady Wydziału Nauk Społecznych, komisji doktorskich i innych komisji specjalistycznych.
 3. Odwołuje się oficjalne wyjazdy zagraniczne pracowników ChAT oraz studentów, z wyłączeniem osób przebywających na stypendiach bądź stażach zagranicznych rozpoczętych przed wydaniem niniejszego zarządzenia i poza okresem jego obowiązywania.
 4. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną ChAT.
 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy oraz studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Rektoratu ChAT o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa lub objęcia kwarantanną członka wspólnoty akademickiej ChAT.
 6. W ramach kontaktów wewnątrzuczelnianych zaleca się preferowanie korespondencji elektronicznej i telefonicznej oraz ograniczanie kontaktów bezpośrednich.
 7. Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz ChAT są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz ChAT dotyczącymi zagrożenia ze strony COVID-19.
 8. Wszystkim członkom społeczności akademickiej ChAT zaleca się przestrzeganie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko COVID-19: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazkuz-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/.

§ 2.

 1. W okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne i praktyki na studiach I stopnia, studiach II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, studiach doktoranckich oraz na studiach w ramach Szkoły Doktorskiej są prowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem komunikacji e-mailowej i platformy moodle.
 2. W okresie wymienionym w ust. 1 uwzględnia się przerwy świąteczne wynikające z organizacji roku akademickiego.
 3. W okresie wymienionym w ust. 1 Dziekan Wydziału Teologicznego i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych określają zasady realizacji zajęć dydaktycznych i praktyk w ramach nadzorowanych przez siebie programów studiów.
 4. W okresie wymienionym w ust. 1 Dziekan Wydziału Teologicznego i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – w drodze porozumienia – określają zasady zajęć dydaktycznych w ramach Studium Nauczania Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego
 5. W okresie wymienionym w ust. 1 Kierownik Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej określa zasady realizacji zajęć dydaktycznych i praktyk w ramach nadzorowanych przez siebie programów studiów.

§ 3.

 1. W okresie wymienionym w § 2 ust. 1 nauczyciele akademiccy realizują obowiązki wynikające z umowy o pracę bądź z umowy cywilno-prawnej w pełnym zakresie w ramach działalności badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej, z zastrzeżeniem możliwości wykonania ich w części w sposób zdalny.
 2. W okresie wymienionym w § 2 ust. 1 pozostali pracownicy uczelni realizują obowiązki wynikające z umowy o pracę bądź z umowy cywilno-prawnej w pełnym zakresie, z zastrzeżeniem możliwości wykonania ich w części w sposób zdalny.
 3. O szczegółowych zasadach realizacji obowiązków pracowniczych decydują Rektor, Dziekan Wydziału Teologicznego, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Kanclerz w zakresie swoich właściwości.

§ 4.

Termin, o którym mowa w § 1, może zostać zmieniony ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.

 § 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. i uchyla zarządzenie Rektora ChAT nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

Rektor

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

(-) Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT

Warszawa, 13 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 5/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij