Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania w trybie zapytania ofertowego na druk publikacji: czasopism oraz książek.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na „Budowę nowej siedziby ChAT”

informacja_o_wyborze_oferty_2016_12_30

Protokół wyboru oferty wykonania badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

Protokół wyboru oferty wykonania badania sprawozdania finansowego za 2016 r

Oferty na badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2016 rok

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2016 rok Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ul. Miodowa 21 c, 00-246 Warszawa, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

1. Termin złożenia ofert upływa dnia 15.11.2016 r. godz. 15.00
2. Termin wykonania badania i złożenia opinii i raportu do sprawozdania finansowego za rok 2016: 30 kwietnia 2016 r.

Załączniki:

Plan zamówień publicznych na rok 2016

Protokół z zapytania ofertowego z dnia 09.06.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie przebudowy kolidujących elementów sieci energetycznej w rejonie inwestycji p.n. Budowa nowej siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Protokół z zapytania ofertowego z dnia 09.06.2016 r.

Protokół

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 13.06.2016 r./a>

Informacja o ocenie ChAT – budowa nowej siedziby

Informacja_o_ocenie_-_ChAT_budowa_nowej_siedziby

Informacja o zakupie i dostawie serwera do BG ChAT

Szanowni Państwo,

Komisja Zamówień Publicznych zawiadamia,
że w  związku z niepodpisaniem umowy przez firmę ONE SYSTEM Sp. z o.o., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa w  sprawie zakupu i dostawy serwera do Biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kolejną najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma „POLSOFT ENGINEERING” Sp. z o.o. ul. Ks. bpa H. Bednarza 19, 40-384 Katowice.Cena usługi – 11.900,00zł brutto. Oferta mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.Z poważaniem,
Bogumiła Wiktorska
Przewodnicząca Komisji Zamówień

Zapytanie ofertowe na implementację nowej witryny internetowej

Szanowni Państwo, w imieniu Komisji Zamówień Publicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kieruję do Państwa poprawione zapytanie ofertowe na implementację nowej witryny internetowej dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na platformie Word Press.

W projekcie umowy usunięto słowo „hosting”,
natomiast w załączniku nr 1 do projektu umowy uściślono pkt 7.

Działając na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dokonuje wydłużenia
terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 30.06.2016 r. do godz. 15:00

W załączeniu:

Informacja w sprawie zakupu i dostawy serwera BG ChAT

Szanowni Państwo,

Komisja Zamówień Publicznych zawiadamia, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy serwera do Biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na zapytanie ofertowe odpowiedziało siedem firm.

W wyniku oceny ofert, została wybrana firma: ONE SYSTEM Sp. z o.o., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa.

Cena usługi – 11.465,90zł brutto. Oferta mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Z poważaniem,
Bogumiła Wiktorska
Przewodnicząca Komisji Zamówień

Zapytanie ofertowe na implementację nowej witryny internetowej dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na platformie Word Press

Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH ELEMENTÓW SIECI ENERGETYCZNEJ W REJONIE INWESTYCJI

Zapytanie Ofertowe NA ZAKUP I DOSTAWĘ SERWERA dla BG ChAT

Ogłoszenie o zmianie: Budowa nowej siedziby ChAT

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1/ZP/UE/2016

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21 C 00-246 Warszawa Regon 000001962, NIP 525-157-30-61, www.chat.edu.pl, ogłasza przetarg ograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego Budowa nowej siedziby ChAT w projekcie/inwestycji pn. „Zaadaptuj projekt i wykonaj – budowa siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48”.

Zapytanie ofertowe na usługę druku i dostawy publikacji: czasopism oraz książek

Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę przez jednostki otrzymujące dotację na działalność statutową”

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

Inne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2/ZP/2015

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21 C 00-246 Warszawa
Regon 000001962, NIP 525-157-30-61, www.chat.edu.pl  ogłasza przetarg ograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego Świadczenie usług inwestora zastępczego w projekcie/inwestycji pn. „Zaadaptuj projekt i wykonaj – budowa siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48”.

Informacje do zamówienia publicznego nr 1/ZP/2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1/ZP/2015

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21 C 00-246 Warszawa
Regon 000001962, NIP 525-157-30-61, www.chat.edu.pl reprezentowana przez ks. dr hab. prof. ChAT Bogusława Milerskiego – Rektora, działającego jako kierownik zamawiającego, ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego o szacunkowej wartości < 207.000 EUR na pomoc prawną w projekcie/inwestycji pn. „Zaadaptuj projekt i wykonaj – budowa siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48”.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 3/ZP/2013

Postępowania zakończone

Informacja o pracach Komisji Przetargowej:

W związku z otrzymaniem Wyroku z dnia 16.lipca 2013 r. Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający przystąpił do realizacji nakazu KIO, a zatem do działań polegających na unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu czynności odrzucenia ofert wykonawców (…) [oraz] dokonaniu ponownej czynności badania i oceny ofert.

Działania powyższe Zamawiający zakończy bez zbędnej zwłoki, jednakże biorąc pod uwagę nieobecność członków Komisji spowodowaną ich urlopami, przewiduje zakończenie procedury w pierwszych dniach września 2013.

wróć do góry