Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Redakcja Studiów z Teorii Wychowania zaprasza Autorów zainteresowanych współpracą do nadsyłania własnych rozpraw do jednego z niżej wymienionych stałych działów czasopisma:
– Rozprawy
– Studia z badań
– Metodyka kształcenia
– Praktyka wychowania
– Recenzje
– Sprawozdania z konferencji
– Bibliografie tematyczne

Prosimy osoby zamierzające opublikować swój tekst w Studiach z Teorii Wychowania, o uwzględnienie następujących zasad edytorskich:

• Teksty – 30 wierszy na stronie, około 60 miejsc znakowych w wierszu, czcionka 12 Times New Roman, 1,5 interlinia, margines z lewej strony 3,5 cm – należy dostarczyć w postaci wydruku komputerowego oraz wysłać pocztą elektroniczną jego cyfrowy zapis. Prosimy o nie formatowanie tekstu oraz nie stosowanie grafiki smart art.
• Tekst powinien mieć następującą strukturę:
Wprowadzenie
Kolejne partie tekstu wyróżnione podtytułami

Podsumowanie
Bibliografia
• W tekście należy podać pełne imiona osób wymienionych po raz pierwszy.
• Przypisy umieszczamy u dołu strony.

Wzór przypisów:

B. Niemierko, Diagnostyka pedagogiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 15.

V. Edlinger, Korczakowskie obserwacje dziecięcego świata, w: B. Śliwerski, Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008.

A. Krause, Kryzys kształcenia a zadania uniwersytetu i nauk społecznych, w: „Studia z Teorii Wychowania” 2011 nr 2 (3).

• Opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także datę dostępu np.:

http ://files.meetup.com/410989/Distributedcognition.pdf z dn. 23.01.2012

• Wszystkie tabele i ryciny prosimy numerować kolejno w obrębie rozdziału, osobno tabele, osobno ryciny (rycina 1.2; tabela 1.2 itd.). W tekście zamieszczamy tylko odnośnik, w którym miejscu dana tabela czy rycina ma być, a je same zamieszczamy na końcu rozdziału. Każda tabela i rycina musi mieć podpis lub nagłówek (np. Tabela 7.6. Stadia rozwoju psychospołecznego E. Ericksona).

• Do tekstu należy koniecznie dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. 20 wierszy łącznie z tytułem artykułu) oraz słowa klucze w języku angielskim, a także na osobnej stronie krótką notę o autorze. Jeśli występuje więcej niż jeden autor tekstu, należy nadesłać noty biograficzne wszystkich autorów oraz pełny adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej autora, który będzie prowadził korespondencję dotyczącą publikacji z oświadczeniem o procentowym udziale każdego z nich w powstaniu tekstu.

• Nadesłane zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi teksty będą opiniowane przez dwóch recenzentów.

Maszynopis przysłany do Redakcji jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako utwór oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw. Jeśli Autor utworu publikował go przed nadesłaniem do Studiów z Teorii Wychowania, musi opatrzyć swój tekst stosownym przypisem, zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji.

Publikowane teksty nie są objęte honorariami autorskimi ze względu na niekomercyjny charakter czasopisma, które będzie dostępne, oprócz wersji drukowanej, także na stronie internetowej Wydawcy.

Maszynopis przysłanego do Redakcji tłumaczenia jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako tłumaczenie (utwór), do dokonania którego Autor dysponował pełnią praw. Redakcja nie zwraca Autorom tekstów nadesłanych i nieprzyjętych do druku.

Prosimy Autorów o czytelne podanie imienia, nazwiska, stopnia i tytułu naukowego, nazwy i adresu reprezentowanego przez siebie ośrodka naukowego, adresu korespondencyjnego i numeru telefonu, a także adresu poczty elektronicznej.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów oraz poinformuje Autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu artykułu do druku.

wróć do góry