Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 poz. 882 i 1311), zwana dalej ustawą.
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 poz. 1586), zwane dalej rozporządzeniem.
3) Uchwała nr 147/2012 Rady Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wszczęcia przewodów doktorskich na rzecz uczestników studiów doktoranckich, zwana dalej uchwałą RWT.
4) Zarządzenie nr 14/2014 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym, zwane dalej zarządzeniem 14/2014.
5) Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym, zwane dalej zarządzeniem 8/20013.

Postępowanie habilitacyjne: art. 16-19 ustawy, § 12-18 rozporządzenia, a ponadto Komunikat nr 2/2012 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a także § 3 ust. 2 i § 4 ust. 3 zarządzenie 9/2013 albo § 5 ust. 2 i § 7 ust. 2 zarządzenia 8/2013

Należy wziąć pod uwagę również: wzór wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki dla obszaru nauk humanistycznych

Postępowanie o nadanie tytułu profesora: art. 25-28 ustawy, § 19-23 rozporządzenia.
Wraz z wnioskiem o nadanie tytułu profesora należy złożyć publikacje i nadbitki artykułów (7 egzemplarzy).

Link do Centralnej Komisji ds. Stopni Tytułów

 

 

wróć do góry