Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne dr. Jerzego Sojki

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
dr. Jerzego Sojki (stan na dzień 26 października 2018 r.)

Postępowanie habilitacyjne dr. Wilhelma Schwendemanna

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego ChAT w sprawie nadania dr. Wilhelmowi Schwendemannowi stopnia doktora habilitowanego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
dr. Wilhelma Schwendemanna (stan na dzień 28 czerwca 2018 r.)

Postępowanie habilitacyjne dr Urszuli A. Pawluczuk

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego ChAT w sprawie nadania dr Urszuli A. Pawluczuk stopnia doktora habilitowanego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
dr Urszuli A. Pawluczuk (stan na dzień 12 kwietnia 2018 r.)

Postępowanie habilitacyjne ks. dr. Andrzeja Borkowskiego

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego ChAT w sprawie nadania ks. dr. Andrzejowi Borkowskiemu stopnia doktora habilitowanego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
ks. dr. Andrzeja Borkowskiego (stan na 29 czerwca 2017 r.)

Postępowanie habilitacyjne ks. dr. Marka Ławreszuka

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego ChAT w sprawie nadania
ks. dr. Markowi Ławreszukowi stopnia doktora habilitowanego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
ks. dr. Marka Ławreszuka

Postępowanie habilitacyjne dr Elżbiety Kucharskiej-Dreiß

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego ChAT w sprawie nadania
dr Elżbiecie Kucharskiej-Dreiß stopnia doktora habilitowanego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
dr Elżbiety Kucharskiej-Dreiß

Informacja o procedurze uzyskiwania stopnia naukowego

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 poz. 882 i 1311), zwana dalej ustawą. 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania …

wróć do góry