Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Uwaga doktoranci!

Zgodnie z art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, stosuje się odpowiednio do doktorantów, tj.

Student Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomogi;
  • stypendium rektora;
  • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
  • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej ChAT oraz we właściwych dziekanatach Uczelni.

Dokumenty należy dostarczyć do 15 października 2019 r. do właściwego dziekanatu Uczelni.

Regulamin świadczeń dla studentów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Do pobrania:

 

 

 

 

wróć do góry