Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Informacja dla kandydatów na studia

Osoby, które otrzymają pozytywną decyzję w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i wnioskować będą o udzielenie pomocy materialnej lub miejsce w domu studenckim, proszone są o wypełnienie Wniosku do Komisji Stypendialnej ChAT w Warszawie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

Uwaga doktoranci

Osoby, ubiegające o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 proszone są
o dostarczenie następujących dokumentów:

  • wniosek do Komisji Stypendialnej ChAT (dotyczy stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych)

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne doktorant zobowiązany jest do dostarczenia do Dziekanatu WT wniosku z następującymi załącznikami:

  • zaświadczenie o dochodach za 2017 (netto) rok z Urzędu Skarbowego wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym łącznie z wnioskodawcą.
  • ZUS-zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • w przypadku dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego przedłożyć należy zaświadczenie właściwego organu gminy zawierające wielkość gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium,
  • zaświadczenie ze szkół uczącego się rodzeństwa,

W celu ustalenia wysokości dochodowości uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej doktorant zobowiązany jest do dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających  dochody uzyskane przez doktoranta i rodzinę doktoranat.

W przypadku ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant zobowiązany jest do dostarczenia do Dziekanatu WT wniosku oraz kopię orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności doktoranta:

Stypendium dla najlepszych doktorantów, może być przyznane:
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu
rekrutacyjnym,
2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim
poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
– uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
– wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
– podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w
pracy dydaktycznej.

Uwaga!

Zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym wskazanym przez doktoranta kierunku studiów. Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) doktorantowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej ChAT oraz we właściwych dziekanatach Uczelni.

Dokumenty należy złożyć do 20 października 2018 r. we właściwym dziekanacie Uczelni.

Do pobrania:

Studia III stopnia

Wniosek do Dziekana WT/Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ChAT o udzielenie pomocy materialnej w formie  stypendium socjalnego dla doktorantów studiów stacjonarnych w roku akad. 2018/2019

 Wniosek do Dziekana WT/ Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ChAT o udzielenie pomocy materialnej   w formie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla doktorantów studiów stacjonarnych w roku akad. 2018/2019

Wniosek do Dziekana WT/ Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ChAT o przyznanie zapomogi

Wniosek do Rektora ChAT/Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ChAT o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Wniosek do Dziekana WT/Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ChAT o udzielenie pomocy materialnej w formie zwiększenia stypendium socjalnego

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

wróć do góry