Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Sprawy socjalne

Informacja dla kandydatów na studia Osoby, które otrzymają pozytywną decyzję w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i wnioskować będą o udzielenie pomocy materialnej lub miejsce w domu studenckim, proszone są o wypełnienie Wniosku do Komisji Stypendialnej ChAT w Warszawie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia. Uwaga …

Ubezpieczenia zdrowotne

Osoby studiujące, które przekroczyły 18. rok życia są nadal objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na czas kontynuowania nauki. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych, do czasu ukończenia 26 roku życia oraz bez ograniczenia wieku w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niezależnie od wieku studenta czy doktoranta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa …

Projekty badawcze

Badania naukowe prowadzone przez doktorantów i młodych pracowników nauki oddają pluralizm konfesyjny charakterystyczny dla Akademii, jak również wpisują się w sposób strukturyzowania wiedzy teologicznej i humanistycznej na wydziałach teologicznych. Przeprowadzone projekty badawcze wpisują się w politykę uczelni dotyczącą rozwoju kadry akademickiej i kształcenia w zakresie klasycznych subdyscyplin teologicznych. Znaczący wpływ na ich profil ma umiędzynarodowienie …

wróć do góry