Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

 ROZPRAWY/DISSERTATIONS
Grzegorz Boboryk, S̙addîq wobec Boga JHWH na przykładzie wybranych psalmów. Studium teologiczne/Grzegorz Boboryk, S̙addîq in Relation to Yahweh on the Grounds of Selected Psalms. The Theological Study 5
Leszek Jańczuk, Novum Instrumentum omne/Leszek Jańczuk, Novum Instrumentum omne 27
Jerzy Ostapczuk, Raz jeszcze o edycji tekstu i erratach Ewangeliarza Archangielskiego (1092 r.)/Jerzy Ostapczuk, Once again on the text’s edition and errata of the Arkhangelsk Gospel (from the year 1092) 41
Ks. Piotr Pietkiewicz, Misterium Paschy Chrystusa/Ks. Piotr Pietkiewicz, The Mystery of Christ’s Passover 49
СЕРГЕЙ Ю. ТЕМЧИН, Печско-мохачский епископ Никанор (Меленти-евич) как автор службы сербскому деспоту Иоанну Бранковичу/Sergiej Temczin, Nikanor (Melentijević), the bishop of Pécs (Southern Hungary), as an author of the liturgical Office for the Serbian Despot John Branković 63
Ks. Marek Ławreszuk, Edykt tolerancyjny a rozwój tradycji liturgicznej/Ks. Marek Ławreszuk, Edict of tolerance and the development of the liturgical tradition 73
Piotr Nowak, Nowonarodzenie w perspektywie pentekostalnej/Piotr Nowak, The Pentecostal Perspective of being Born-Again 89
Tomasz Józefowicz, Czy Boża wola może być podstawowym kryterium dobra moralnego? Polemika z tezą Kaia Nielsena/Tomasz Józefowicz, Can God’s will be the fundamental criterion of moral goodness? Polemics with Kai Nielsen’s thesis 103
Janusz Kucharczyk, Wybrane aspekty sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem/Janusz Kucharczyk, Selected aspects of the dispute between creationism and evolution/Tadeusz J. Zieliński, U.S. Diplomatic Representation at the Vatican and the Constitution’s First Amendment (Historical and Legal Aspects) 121
Tadeusz J. Zieliński, Przedstawicielstwo dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA (aspekty historyczne i prawne)/Tadeusz J. Zieliński, U.S. Diplomatic Representation at the Vatican and the Constitution’s First Amendment (Historical and Legal Aspects) 155
Marek Błaszkowski, Ograniczenia wolności sumienia i religii funkcjonariuszy publicznych/Marek Błaszkowski, Restrictions in freedom of conscience and religion of public officials 181
Zbigniew Paszta, Rola społeczności luterańskiej w działaniach organizacji międzynarodowych wobec Izraela w latach 1948-2010/Zbigniew Paszta, Role of the Lutherans in the Activities of the International Organisations towards Israel in years 1948-2010 199
RECENZJE/REVIEWS
Tadeusz J. Zieliński, Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2013 (Ks. Czesław Rychlicki)/Tadeusz J. Zieliński, Evangelical Protestantism. The Study of Religious Specifity, Wydawnictwo Naukowe ChAT, (Ks. Czesław Rychlicki) 219
Noemi Modnicka, Małe światy polskiego ewangelikalizmu. Studium z antropologii interpretatywnej, Łódź 2013 (Zbigniew Pasek)/Noemi Modnicka, Small Worlds of Polish Evangelicalism. The Study of Interpretative Anthropology, Łódź 2013 (Zbigniew Pasek) 227
wróć do góry