Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

ROZPRAWY
Jakub Slawik, O rolach kobiet w Stary Testamencie (Biblii Hebrajskiej) 10
Jerzy Ostapczuk, Perykopy liturgiczne okresu po święcie Pięćdziesiątnicy w dwu serbskich apostołach-ewangeliarzach krótkich (Sv-17 i KM-512) 34
Iwona Baraniec, Winsome Munro – życie i działalność naukowa. Kobiety w roli uczniów Chrystusa na kartach Nowego Testamentu 72
Łukasz P. Skurczyński, Między Jezusem historii a Chrystusem wiary: Johna Shelby’ego Sponga demitologizacja fundamentalistycznych tez chrystologicznych 86
Jarosław Charkiewicz, Miejsce świętych w liturgii Kościoła prawosławnego 116
Sergiusz Temczin, Jan Damasceński jako prawdopodobny autor starobułgarskiej służby ku czci konstantynopolitańskiego patriarchy Germana I 156
Maryna Czystiakowa, Kult Paraskiewy Tyrnowskiej w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim: żywoty obszerne w języku ruskim 170
Włodzimierz Wołosiuk, Kijowska kultura muzyczna XVII/XVIII wieku i jej wpływ na formowanie się śpiewu cerkiewnego w Rosji 188
Olga Cyrek, Hezychastyczna koncepcja przebóstwienia (theosis) w ujęciu Grzegorza Palamasa (1296-1359) i jej wpływ na paletę barwną ruskich ikon XIV i XV wieku 200
WSPOMNIENIA I RELACJE
ks. Edward Czajko, Zielonoświątkowcy w Nowogródzkiem w latach 1919-1945  232
RECENZJE
Heinz-Josef FABRY, Ulrich DAHMEN (Hrsg.), Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 1 (aleph – chet) [Gebundene Ausgabe] (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2011). Pp. xxiv + 1096 [556]. (ks. Mirosław Jasiński)  248
Andrzej P. Kluczyński, Książę Pokoju (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu, wydawnictwo ChAT, Warszawa 2012, ss. 475 (Jakub Slawik)  252
Teologia Starego Testamentu (Bibliotheca Biblica), red. M. Rosik, t. I-IV, TUM, Wrocław 2011 – Tom I: Teologia Pięcioksięgu; Tom II: Księgi historyczne; Tom III: Księgi mądrościowe; Tom IV: Księgi prorockie (Jakub Slawik)  260
Sławomir Cebula, Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe, Zakład Wydawniczy „Nomos”, (Tadeusz J. Zieliński Kraków 2012, ss. 216. (Tadeusz J. Zieliński)  286
Piotr Kroczek, The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church, Unum Publishing House, Kraków 2011, ss. 344. (Tadeusz J. Zieliński)  292
KRONIKA
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w ChAT  300
Konferencja naukowa Eklezjologia konfesyjna wobec współczesnych wyzwań ekumenicznych, Warszawa, 27 listopada 2012 (Jerzy Sojka)  316
wróć do góry