Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

ROZPRAWY
ks. Alfred Tschirschnitz, Funkcje ołtarza w świetle tekstów Starego Testamentu 7
Jakub Slawik, O przemocy w Starym Testamencie. Problemy interpretacyjne i literackokrytyczne Rdz 34 31
Wsiewołod Konach, Jedność Ewangelii i Dziejów Apostolskich według świętego Łukasza 69
Jerzy Ostapczuk, Starodruki cyrylickich lekcjonarzy w świetle cerkiewnosłowiańskiej tradycji 87
ks. Andrzej Kuźma, Prymat w Kościele w korespondencji papieża św. Grzegorza Wielkiego z patriarchami wschodnimi 107
ks. Doroteusz Sawicki, Narodowościowa przynależność prawosławnej społeczności warszawskiej Pragi przełomu XIX i XX w. 123
bp Marcin Hintz, Zbawienie świata – zbawienie człowieka. Chrześcijańskie przesłanie nadziei jako świadectwo 137
Tadeusz J. Zieliński, Obowiązki strony państwowej i wyznaniowej w procesie realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji w parlamencie 161
Zbigniew Kaźmierczak, Jan Paweł II o odkupieńczym sensie ludzkiego cierpienia. Aspekt teologiczny 177
ks. Jarosław Kadylak, Miłość ludzka i łaska Boża w procesie chrześcijańskiego doskonalenia 199
Włodzimierz Wołosiuk, Drogi ku adaptacji cerkiewnego śpiewu kijowskiego na ziemiach ruskich 219
Izabela Kochan, Działalność pomocowa organizowana w ramach PAKP 243
RECENZJE
Agnieszka Hess, Państwo a Kościół. Doświadczenia austriacki – uregulowania konkordatowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, ss. 133. (Tadeusz J. Zieliński) 261
Alister E. McGrath, Christian Theology. An Introduction, Fifth Edithion, Willey-Blackwell, 2011, ss. 499+XXVIII (bp Marcin Hintz) 265
KRONIKA
Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w ChAT 273

 

 

wróć do góry