Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

CEL STUDIÓW
Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne obejmuje wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, w przypadku absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich obejmuje przygotowanie do pracy nauczycielskiej na wszystkich szczeblach edukacyjnych.
Zajęciom merytorycznym towarzyszy praktyka w wymiarze 150 godzin. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z uczniami (30 godzin), zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym (120 godzin). Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub innej placówce oświatowej realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

ADRESACI
Adresatami studiów są absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Z dnia 6 lutego 2012 r., p. 131) w prawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne” uwzględnia zagadnienia wskazane w module 2 i 3 Standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dotyczące m.in.:
– pedagogiki ogólnej
– teorii wychowania
– pedagogiki społecznej
– etyki pracy nauczyciela
– profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów w szkole
– diagnozy i terapii pedagogicznej
– psychologii ogólnej
– psychologia rozwoju człowieka
– psychologia wychowawczej
– dydaktyki ogólnej
– planowania i ewaluacji pracy dydaktycznej
– metodyka pracy doradcy zawodowego w szkole
– metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej
– warsztat umiejętności wychowawczych
– emisji głosu
W programie znajduje się również seminarium dyplomowe oraz praktyka dydaktyczna (75 h) i praktyka opiekuńczo-wychowawcza (75 h)
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.
Plan_studiów

wróć do góry