Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

STUDIA PODYPLOMOWE „PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA”
3-semestralne studia podyplomowe

Studia podyplomowe 

Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej)

Podstawy prawne:
– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 poz. 131),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400),
– Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U, z dnia 15 stycznia 2009) . 

Sylwetka absolwenta

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy na temat warsztatu pracy nauczyciela dzięki przedmiotom pedagogiczno-psychologicznym, obejmującym szeroko rozumianą problematykę edukacji małego dziecka. Absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w wiedzę i umiejętności dotyczące; współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych; podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej; samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań dydaktycznych i wychowawczych oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej; kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami; posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej powinien dysponować wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenie zintegrowane – klasy I – III szkoły podstawowej). Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela klas I – III szkoły podstawowej. W zakresie edukacji przedszkolnej absolwent wyposażony jest w wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówkami przedszkolnymi, w umiejętności praktyczne w zakresie planowania, przygotowania i prowadzenia zajęć w placówkach wychowania przedszkolnego w obszarach: edukacji matematycznej, językowej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej. W zakresie edukacji wczesnoszkolnej absolwent wyposażony jest w wiedzę teoretyczną z psychologii dziecka w młodszym wieku szkolnym, diagnozowania jego rozwoju, umiejętności planowania i projektowania zajęć zintegrowanych obejmujących różne – umocowane w podstawie programowej obszary edukacyjne. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

Opis studiów
Program studiów został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 poz. 131), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), a także z nową Podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U, z dnia 15 stycznia 2009) oraz najnowszymi kierunkami i tendencjami europejskimi i polskimi w kształceniu nauczycieli.
Program studiów zawiera trzy moduły tematyczne wchodzące w skład modułu 4 (przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych we wczesnej edukacji dziecka) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:
1) blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych (moduł przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym), obejmujący treści z zakresu psychologii dziecka, kształcenia dzieci zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podstaw diagnozy i terapii pedagogicznej;
2) blok przedmiotów metodycznych (moduł przygotowania w zakresie dydaktycznym), przygotowujących do organizowania kształcenia w zakresie poszczególnych treści nauczania objętych podstawą programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz
3) blok przedmiotów rozszerzających, które wzbogacają wiedzę słuchaczy dotyczącą m.in. etycznych, wielokulturowych i prawnych podstaw edukacji, konstruowania autorskich programów nauczania, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystywania nowoczesnych środków technicznych w procesie kształcenia.

Dokumenty do pobrania:

Czas trwania: 3 semestry
Liczba godzin: 360 + 75 godzin praktyk
Punkty ECTS: 60

 

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
tel. +48 506 002 321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

Specjalista ds. administracyjno-dydaktycznych 

mgr Alina Kozakowska

tel. +48 506 002 321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

wróć do góry