Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

STUDIA PODYPLOMOWE „ASYSTENT RODZINY

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 200 + 30 godzin praktyk zawodowych
Punkty ECTS: 60

Podstawa prawna opracowania programu: Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011 r. Nr 272, poz. 1608).

Cel studiów: Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

Adresaci szkolenia: Osoby zainteresowane pracą z i na rzecz rodziny, pracą w charakterze asystenta rodziny, posiadające wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku. Studia są adresowane do absolwentów rożnych kierunków studiów, zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny w obszarze wsparcia rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metodyki pracy opiekuńczej i wychowawczej. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i angażujący uczestników, wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem praktycznym stosują aktywne metody pracy ze słuchaczami studiów, skłaniają ku budowaniu refleksji w zawodzie asystenta rodziny.

PROGRAM STUDIÓW (ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 9 GRUDNIA 2011 W SPRAWIE SZKOLEŃ ASYSTENTA RODZINY: DZ U NR 272, POZ. 1608)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Asystent Rodziny, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o rodzinie i pomocy rodzinie oraz opieki nad dzieckiem oraz osobami starszymi uprawniające do zatrudnienia w charakterze asystenta rodziny po udokumentowaniu co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną lub dziećmi.

Wymagania wobec kandydatów:
– odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich (licencjat lub magister)

Charakterystyka studiów podyplomowych – AS

Limit miejsc  – 25 osób
Odpłatność za studia podyplomowe: – 2500 zł
Terminy wnoszenia opłat:
– I rata 1250 zł do 30 września
– II rata 1250 zł do 15 lutego

Rekrutacja na studia: irk.chat.edu.pl

Kontakt:

mgr Alina Kozakowska

tel. +48 506 002 321

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

wróć do góry