Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”

Program studiów podyplomowych „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, psychologii (w tym psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej dziecka), uwzględnia wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej a także szczegółowe metodyki poszczególnych obszarów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Dobór treści nauczania pozwala na uzyskanie wiedzy oraz kształtowanie postaw i umiejętności, które umożliwią absolwentowi wykonywanie zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących prawidłowy rozwój psychofizyczny i poznawczy dziecka oraz prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przypadku wystąpienia trudności wychowawczych i edukacyjnych.

Studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie oświatą”

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala, na otrzymanie uprawnień zgodnie z art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Problematyka zajęć dotycząca podstaw organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, socjologii edukacji a także ekonomiki kształcenia pozwala, w bardzo praktyczny sposób zaznajomić się, z funkcjonowaniem szkoły i innych palcówek systemu oświaty. Zdobywana w czasie wykładów, ćwiczeń i warsztatów wiedza dotycząca: planowania pracy placówek, prowadzenia nadzoru pedagogicznego, zasad archiwizowania dokumentów szkolnych, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu oświatą a także gospodarowania sprzętem i materiałami, umożliwia słuchaczom studiów poznać całe spektrum problematyki funkcjonowania nowoczesnej szkoły w XXI wieku.

Studia podyplomowe „Asystent rodziny”

Podstawa prawna opracowania programu: Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011 r. Nr 272, poz. 1608).
Cel studiów: Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.
Adresaci szkolenia: Osoby zainteresowane pracą z i na rzecz rodziny, pracą w charakterze asystenta rodziny, posiadające wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku. Studia są adresowane do absolwentów rożnych kierunków studiów, zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny w obszarze wsparcia rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metodyki pracy opiekuńczej i wychowawczej. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i angażujący uczestników, wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem praktycznym stosują aktywne metody pracy ze słuchaczami studiów, skłaniają ku budowaniu refleksji w zawodzie asystenta rodziny.

Studia podyplomowe 3-semestralne „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie”

CEL STUDIÓW:
Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne obejmuje wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, w przypadku absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich obejmuje przygotowanie do pracy nauczycielskiej na wszystkich szczeblach edukacyjnych.
Zajęciom merytorycznym towarzyszy praktyka w wymiarze 150 godzin. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z uczniami (30 godzin), zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym (120 godzin). Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub innej placówce oświatowej realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

ADRESACI
Adresatami studiów są absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Z dnia 6 lutego 2012 r., p. 131) w prawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Program studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne” uwzględnia zagadnienia wskazane w module 2 i 3 Standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dotyczące m.in.:
– pedagogiki ogólnej
– teorii wychowania
– pedagogiki społecznej
– etyki pracy nauczyciela
– profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów w szkole
– diagnozy i terapii pedagogicznej
– psychologii ogólnej
– psychologia rozwoju człowieka
– psychologia wychowawczej
– dydaktyki ogólnej
– planowania i ewaluacji pracy dydaktycznej
– metodyka pracy doradcy zawodowego w szkole
– metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej
– warsztat umiejętności wychowawczych
– emisji głosu
W programie znajduje się również seminarium dyplomowe oraz praktyka dydaktyczna (75 h) i praktyka opiekuńczo-wychowawcza (75 h)
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

mgr Alina Kozakowska – administracja

tel. +48 506 002 321

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

 

  • Kalendarium roku akademickiego 2017/2018 na studiach podyplomowych

Semestr zimowy: 1 X 2017 – 18 II 2018
Zajęcia dydaktyczne wraz z zaliczeniami i egzaminami:  2 X 2017 – 18 II 2018
Przerwa świąteczna: 23 XII 2017 – 7 I 2018

Semestr letni: 19 II 2017 – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne wraz z egzaminami i zaliczeniami: 19 II – 30 IX 2018
Przerwa świąteczna: 29 III – 4 IV 2018
Przerwa majowa: 30 IV – 6 V 2018

Terminarz zjazdów na studia podyplomowe 2017/18

  • Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach podyplomowych

Semestr zimowy: I X 2018 – 16 II 2019
Zajęcia dydaktyczne wraz z zaliczeniami i egzaminami: I X 2018 – 16 II 2019
Przerwa świąteczna: 24 XII 2018 – 6 I 2019

Semestr letni: 18 II 2018 – 30 IX 2019
Zajęcia dydaktyczne wraz z egzaminami i zaliczeniami: 18 II – 30 IX 2019
Przerwa świąteczna: 18 IV – 23 IV 2019
Przerwa majowa: 1 V – 5 V 2019

Asystent rodziny

STUDIA PODYPLOMOWE „ASYSTENT RODZINY” 2-semestralne studia podyplomowe Czas trwania: 2 semestry Liczba godzin: 200 + 30 godzin praktyk zawodowych Punkty ECTS: 60 Podstawa prawna opracowania programu: Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.) oraz …

Organizacja i zarządzanie oświatą

STUDIA PODYPLOMOWE „ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ” 2-semestralne studia podyplomowe Czas trwania: 2 semestry Liczba godzin: 200+ 15 godzin praktyk asystenckich Punkty ECTS: 60 Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala, na otrzymanie uprawnień zgodnie z art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty i Rozporządzenia …

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

STUDIA PODYPLOMOWE „PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA” 3-semestralne studia podyplomowe Studia podyplomowe  Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej) Podstawy prawne: – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia …

Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie

CEL STUDIÓW Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno …

wróć do góry