Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:

 • Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3-semestralne) mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyska kompetencji w zakresie integracji sensorycznej. Przygotowują do pracy terapeutycznej w zakresie integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. (więcej…)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3-semestralne) mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyska kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat. (więcej…)
 • Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie (3-semestralne) nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej) (więcej…)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (3-semestralne) mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej (więcej…)
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą (2-semestralne) studia podyplomowe które pozwalają
  na otrzymanie uprawnień które powinna spełnić osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (więcej…)
 • Asystenta rodziny przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny (więcej…)
mgr Alina Kozakowska – administracja

tel. +48 506 002 321

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

  • Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach podyplomowych

  Semestr zimowy: I X 2018 – 16 II 2019
  Zajęcia dydaktyczne wraz z zaliczeniami i egzaminami: I X 2018 – 16 II 2019
  Przerwa świąteczna: 24 XII 2018 – 6 I 2019

  Semestr letni: 18 II 2018 – 30 IX 2019
  Zajęcia dydaktyczne wraz z egzaminami i zaliczeniami: 18 II – 30 IX 2019
  Przerwa świąteczna: 18 IV – 23 IV 2019
  Przerwa majowa: 1 V – 5 V 2019

  Terminarz zjazdów na studia podyplomowe 2018/19

 • Kalendarium roku akademickiego 2017/2018 na studiach podyplomowych

Semestr zimowy: 1 X 2017 – 18 II 2018
Zajęcia dydaktyczne wraz z zaliczeniami i egzaminami:  2 X 2017 – 18 II 2018
Przerwa świąteczna: 23 XII 2017 – 7 I 2018

Semestr letni: 19 II 2017 – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne wraz z egzaminami i zaliczeniami: 19 II – 30 IX 2018
Przerwa świąteczna: 29 III – 4 IV 2018
Przerwa majowa: 30 IV – 6 V 2018

Terminarz zjazdów na studia podyplomowe 2017/18

Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

ADRESACI: Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać kompetencje w zakresie integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia adresowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie na kierunku psychologia lub wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub pokrewnych (logopedia, fizjoterapia, pielęgniarstwo) i …

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

ADRESACI: Studia adresowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie na kierunku psychologia lub wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i posiadają przygotowanie pedagogiczne. PODSTAWA PRAWNA ORGANIZACJI STUDIÓW: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających …

Asystent rodziny

STUDIA PODYPLOMOWE „ASYSTENT RODZINY” 2-semestralne studia podyplomowe Czas trwania: 2 semestry Liczba godzin: 200 + 30 godzin praktyk zawodowych Punkty ECTS: 60 Podstawa prawna opracowania programu: Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887, ze zm.) oraz …

Organizacja i zarządzanie oświatą

STUDIA PODYPLOMOWE „ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ” 2-semestralne studia podyplomowe Czas trwania: 2 semestry Liczba godzin: 200+ 15 godzin praktyk asystenckich Punkty ECTS: 60 Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala, na otrzymanie uprawnień zgodnie z art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty i Rozporządzenia …

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

STUDIA PODYPLOMOWE „PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA” 3-semestralne studia podyplomowe Studia podyplomowe  Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej) Podstawy prawne: – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia …

Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie

CEL STUDIÓW Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno …

wróć do góry