Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Moduł przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, dających uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na kierunku pedagogika (jedynie Moduł 1), a także w specjalnościach nauczycielskich (Moduł 1+2). Moduł przygotowania pedagogicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) obejmuje Moduł 1 w przypadku ubiegania się o studiowanie na kierunku pedagogika bez ukończenia wcześniejszych studiów na kierunkach pedagogicznych lub pokrewnych oraz Moduł 1 i 2 w przypadku ubiegania się o podjęcie studiów II stopnia na kierunku pedagogika w specjalności nauczycielskiej. Wymiar godzinowy Modułów 1 i 2 wskazanych Standardem, wynosi nie mniej niż 270 godzin dydaktycznych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (min. 15 ECTS).

Realizacja modułu przygotowania pedagogicznego jest zgodny z art. 2 pkt. 2 i pozwala na uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga, określonego w 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciel (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Zgodnie z podstawą prawną wyróżniono dwa moduły, wraz z przypisaną im minimalną liczbą godzin. Są to:

 Moduł 1 Przygotowanie pedagogiczne

  1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne – 90 godzin
  2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – 60 godzin
  3. Praktyka – 30 godzin

Moduł 2 Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

  1. Podstawy dydaktyki 30 godzin
  2. Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych 90 godzin
  3. Praktyka 120 godzin

W związku z powyższym Wydział Pedagogiczny ChAT ustala następujące przedmioty realizowane w ramach Modułu 1 i 2

Program modułu przygotowania pedagogicznego 2017/2018

wróć do góry