Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

PROFIL ABSOLWENTA NA STUDIACH II STOPNIA

  • Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej wyposażony jest w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających podejmowanie działań z zakresu projektowania działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania zjawisk i problemów z obszaru resocjalizacji, komunikacji interpersonalnej w grupach dewiacyjnych, podstaw terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, interwencji kryzysowej, mediacji oraz twórczego rozwiązywania problemów. Absolwenci mogą pracować na stanowisku pedagoga-wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, instytucjach penitencjarnych, służbie zdrowia, sądownictwie, policji oraz instytucjach profilaktycznych działających w środowisku otwartym (m. in. placówki wsparcia, interwencyjne, organizacje pozarządowe). Są przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej i podejmowania roli kierowniczej w placówkach wychowawczych, profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych.

Charakterystyka specjalności pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej wraz z opisem efektów kształcenia

  • Wybór specjalności pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Po ukończeniu studiów absolwent zna i potrafi zaprojektować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, potrafi realizować funkcje doradztwa zawodowego i personalnego, zna metody i potrafi diagnozować lokalne rynki pracy, potrafi stosować prawo pracy w praktyce zawodowej. Dla absolwentów studiów I stopnia nie posiadających przygotowania pedagogicznego istnieje możliwość odpłatnego uzupełnienia przedmiotów i praktyk dających przygotowanie pedagogiczne w zakresie studiowanej specjalności.
  • Specjalność pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i socjoterapii.
  • Specjalność wczesna edukacja z terapią pedagogiczną  jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Przygotowują również w zakresie edukacji włączającej. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych. Rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i socjoterapii. W związku z tym, że studia spełniają standard nauczycielski są przeznaczone dla osób z przygotowaniem nauczycielskim.

UWAGA: Od rekrutacji 2019/20 kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i klasach I-III będzie można uzyskać wyłącznie na studiach pięcioletnich (jednolitych) magisterskich.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) od roku akademickiego 2019/20 kwalifikacje do nauczania w przedszkolu i klasach I-III będzie można uzyskać wyłącznie na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” prowadzonym w trybie studiów pięcioletnich (jednolitych).

Zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale 11 § 39. 1.  (Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy) Wydział Pedagogiczny ChAT będzie prowadził kształcenie na kierunku pedagogika w dotychczasowych specjalnościach przygotowujących do pracy nauczyciela przedszkola i klas I-III na kierunku pedagogika na studiach:

1) pierwszego stopnia Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą oraz Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III – do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października  2019 r.;

2) drugiego stopnia  Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną – do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.

  • Wybór specjalności pedagogika społeczno – kulturowa daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. Absolwent uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje pedagoga-animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kreatora działań edukacyjnych i kulturalnych. Może również podejmować działania w zakresie promocji edukacji całożyciowej, promocji zdrowia, integracji społecznej środowisk i upowszechniania kultury.
  • Katalog zajęć

Kierunek: Pedagogika
Specjalność:

  • Programy studiów roku akademickiego 2018/2019
  • Programy studiów roku akademickiego 2017/2018
  • Programy studiów roku akademickiego 2016/2017
  • Programy studiów roku akademickiego 2015/2016

MODUŁ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Moduł przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, dających uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na kierunku pedagogika (jedynie Moduł 1), a także w specjalnościach nauczycielskich (Moduł 1+2). Moduł przygotowania pedagogicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w …

wróć do góry