Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

PROFIL ABSOLWENTA
Wybór specjalności pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Po ukończeniu studiów absolwent zna i potrafi zaprojektować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, potrafi realizować funkcje doradztwa zawodowego i personalnego, zna metody i potrafi diagnozować lokalne rynki pracy, potrafi stosować prawo pracy w praktyce zawodowej. Dla absolwentów studiów I stopnia nie posiadających przygotowania pedagogicznego istnieje możliwość odpłatnego uzupełnienia przedmiotów i praktyk dających przygotowanie pedagogiczne w zakresie studiowanej specjalności.

Specjalność pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (NOWOŚĆ) jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych (terapii pedagogicznej) dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój dzieci i młodzieży, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania dziecka, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania, terapii pedagogicznej i socjoterapii.

Wybór specjalności pedagogika społeczno – kulturowa daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. Absolwent uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje pedagoga-animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kreatora działań edukacyjnych i kulturalnych. Może również podejmować działania w zakresie promocji edukacji całożyciowej, promocji zdrowia, integracji społecznej środowisk i upowszechniania kultury.

Katalog zajęć 2017/2018
Programy studiów roku akademickiego 2017/2018
Kierunek: Pedagogika
Specjalność:

Katalog zajęć 2016/2017
Programy studiów roku akademickiego 2016/2017
Kierunek: Pedagogika
Specjalność:

  • Katalog zajęć 2015/2016
    Programy studiów roku akademickiego 2015/2016
    Kierunek: Pedagogika
    Specjalność:

MODUŁ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Moduł przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, dających uprawnienia do podjęcia studiów II stopnia na kierunku pedagogika (jedynie Moduł 1), a także w specjalnościach nauczycielskich (Moduł 1+2). Moduł przygotowania pedagogicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w …

wróć do góry