Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku pedagogika
Studenci mają możliwość wyboru między dwoma modułami głównymi i dwoma modułami dodatkowymi.Moduły główne to: wczesna edukacja oraz pedagogika resocjalizacyjna. Moduły dodatkowe to: pedagogika opiekuńcza oraz pedagogika międzykulturowa. Wyboru modułów dokonuje się po I roku studiów.
Studia z modułem głównym z wczesnej edukacji trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wczesnej edukacji oraz wybranego modułu dodatkowego. Studia dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych oraz nauczyciela-wychowawcy w świetlicach i internatach. Absolwent dysponuje również wiedzą dotyczącą społecznych, kulturowych i religijnych uwarunkowań socjalizacji i wychowania, co umożliwia mu podjęcie pracy w zakresie wsparcia pedagogicznego w instytucjach o charakterze świeckim i wyznaniowym.
Studia z modułem głównym z pedagogiki resocjalizacyjnej trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Studia dają kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Ze względu na szeroki profil pedagogiczny i kulturowy umożliwiają także podjęcie pracy w zakresie wsparcia pedagogicznego, animacji i integracji społecznej w instytucjach o charakterze świeckim i wyznaniowym.

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika. Studenci mają możliwość wyboru między trzema modułami: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną oraz pedagogika społeczno – kulturowa. Wyboru modułów dokonuje się w I semestrze studiów. Wybór modułu pedagogika szkolna i doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy edukacyjnego i zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego. Wybór modułu pedagogika społeczno-kulturowa daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp.
Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki. Celem studiów jest przekazanie wiedzy akademickiej z pedagogiki z uwzględnieniem szerszego kontekstu nauk humanistycznych i społecznych. Studia II stopnia z modułem społeczno-kulturowym są prowadzone również w trybie dostosowanym do potrzeb osób pracujących (po utworzeniu odpowiednich grup studenckich).

wróć do góry