Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Studia podyplomowe

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 1. Charakterystyka rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 2. Charakterystyka rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 3. Trudności adaptacyjne dzieci w wieku przedszkolnym
 4. Cele wychowania przedszkolnego
 5. Gotowość szkolna dzieci 6-letnich. Definicja gotowości szkolnej i podstawowe różnice między gotowością szkolną a dojrzałością szkolną
 6. Tradycyjny dziennik zajęć edukacji wczesnoszkolnej kontra dziennik elektroniczny
 7. Zasada stawiania zadań i wymagań na miarę sfery najbliższego rozwoju
 8. Wykaż różnicę między dziećmi ze specjalnymi a specyficznymi problemami edukacyjnymi
 9. Formy aktywności dzieci w edukacji wczesnoszkolnej
 10. Kształcenie dzieci zdolnych – główne założenia
 11. Cele dydaktyczno-wychowawcze edukacji (przyrodniczej, matematycznej, językowej i literackiej, zdrowotnej) we wczesnej edukacji dziecka
 12. Główne założenia socjalizacji „małego ucznia”
 13. Inspirowanie, wspieranie i wspomaganie rozwoju małego dziecka
 14. Ocenianie dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Podstawowe założenia i dylematy
 15. Elementy składowe programu autorskiego
 16. Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w pracy z małym dzieckiem
 17. Zjawisko niepowodzeń szkolnych, przyczyny i środki zaradcze
 18. Znajomość metod, form i środków dydaktycznych stosownych w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 19. Podstawowe akty prawne dotyczące systemu oświaty w Polsce
 20. Kim powinien być i jaki powinien być nauczyciel kształcenia zintegrowanego? Cechy osobowościowe nauczyciela kształcenia zintegrowanego
 • Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie
 1. Cele wychowania szkolnego
 2. Rodzaje metod wychowawczych
 3. Klasyfikacja metod nauczania
 4. Podstawowe dokumenty obowiązujące w szkole i ich znaczenie
 5. System edukacyjny w Polsce a dowolnie wybrany europejski system edukacyjny
 6. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jako warunki awansu zawodowego
 7. Charakterystyka wybranych zasad dydaktycznych
 8. Kształcenie dzieci zdolnych – główne założenia
 9. Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w pracy edukacyjno-wychowawczej
 10. Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka a wychowanie
 11. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 12. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 13. Zjawisko przemocy w rodzinie i w szkole
 14. Elementy składowe programu autorskiego
 15. Programy profilaktyczne i interwencyjne w szkole
 16. Zjawisko niepowodzeń szkolnych, przyczyny i środki zaradcze
 17. Tradycyjny dziennik lekcyjny kontra dziennik elektroniczny
 18. Zadania i funkcje świetlicy szkolnej
 19. Wpływ środowiska szkolnego na kształtowanie postaw etycznych uczniów i nauczycieli
 20. Zasady i ogólny zakres udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
wróć do góry