Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Studia podyplomowe
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

1. Charakterystyka rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2. Charakterystyka rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
3. Trudności adaptacyjne dzieci w wieku przedszkolnym
4. Cele wychowania przedszkolnego
5. Gotowość szkolna dzieci 6-letnich. Definicja gotowości szkolnej i podstawowe różnice między gotowością szkolną a dojrzałością szkolną
6. Tradycyjny dziennik zajęć edukacji wczesnoszkolnej kontra dziennik elektroniczny
7. Zasada stawiania zadań i wymagań na miarę sfery najbliższego rozwoju
8. Wykaż różnicę między dziećmi ze specjalnymi a specyficznymi problemami edukacyjnymi
9. Formy aktywności dzieci w edukacji wczesnoszkolnej
10. Kształcenie dzieci zdolnych – główne założenia
11. Cele dydaktyczno-wychowawcze edukacji (przyrodniczej, matematycznej, językowej i literackiej, zdrowotnej) we wczesnej edukacji dziecka
12. Główne założenia socjalizacji „małego ucznia”
13. Inspirowanie, wspieranie i wspomaganie rozwoju małego dziecka
14. Ocenianie dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Podstawowe założenia i dylematy
15. Elementy składowe programu autorskiego
16. Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w pracy z małym dzieckiem
17. Zjawisko niepowodzeń szkolnych, przyczyny i środki zaradcze
18. Znajomość metod, form i środków dydaktycznych stosownych w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
19. Podstawowe akty prawne dotyczące systemu oświaty w Polsce
20. Kim powinien być i jaki powinien być nauczyciel kształcenia zintegrowanego? Cechy osobowościowe nauczyciela kształcenia zintegrowanego

wróć do góry