Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE STUDIA I STOPNIA

WCZESNA EDUKACJA DZIECKA; PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

 1. Metody aktywizujące i ich wykorzystanie w pracy z małym dzieckiem
 2. Zjawisko niepowodzeń szkolnych, przyczyny i środki zaradcze
 3. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 4. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Elementy składowe projektu edukacyjno-wychowawczego
 6. Dojrzałość i gotowość szkolna
 7. Zasady i metody działań diagnostycznych w pedagogice.
 8. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny– zawartość, zasady konstruowania
 9. Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych i szkolnych
 10. Pedagogiczna terapia dziecka z ADHD
 11. Metody pracy z dzieckiem zdolny
 12. Rodzinne formy opieki zastępczej jako alternatywa dla instytucji opiekuńczo-wychowawczych
 13. Pedagogika Janusza Korczaka. Prawa dziecka we współczesnym świecie
 14. Zjawisko przemocy w rodzinie i w szkole
 15. Zadania i funkcje świetlicy szkolnej. Wyjaśnij na podstawie swoich doświadczeń z praktyk

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA; PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA

 1. Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk pedagogicznych
 2. Cele, zadania i metody wychowania resocjalizacyjnego Przyczyny niedostosowania społecznego, w tym zachowań przestępczych
 3. Główne nurty współczesnej resocjalizacji
 4. Podstawowe koncepcje wyjaśniające źródła zjawisk patologicznych
 5. Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych, terapii behawioralnej oraz koncepcji kognitywno – behawioralnej w wychowaniu resocjalizacyjnym
 6. Przejawy niedostosowania społecznego
 7. Główne założenia programu resocjalizacyjnego opartego na „ekonomii punktowej”, skierowanego do jednostki niedostosowanej społecznie
 8. Twórczość naukowa jednego z klasyków pedagogiki resocjalizacyjnej
 9. Środki i metody postępowania z młodocianymi przestępcami.
 10. Akty prawne (ich ranga) regulujące problematykę dziecka i rodziny.
 11. Sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej
 12. Miejsce pedagogiki międzykulturowej w systemie nauk pedagogicznych
 13. Cele, zadania i metody wychowania międzykulturowego
 14. Różnice pomiędzy wychowaniem wielokulturowym a międzykulturowym
 15. Możliwości i bariery dialogu międzykulturowego. Pomoc i wsparcie wobec społeczności migrujących – podstawowe problemy

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA; PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

 1. Związek opieki z wychowaniem
 2. Zasady i metody działań diagnostycznych w pedagogice.
 3. Rodzinne formy opieki zastępczej jako alternatywa dla instytucji opiekuńczo-wychowawczych
 4. Zjawisko przemocy w rodzinie i w szkole
 5. Zadania i funkcje świetlicy szkolnej. Wyjaśnij na podstawie swoich doświadczeń z praktyk
 6. Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk pedagogicznych
 7. Cele, zadania i metody wychowania resocjalizacyjnego Przyczyny niedostosowania społecznego, w tym zachowań przestępczych
 8. Główne nurty współczesnej resocjalizacji
 9. Podstawowe koncepcje wyjaśniające źródła zjawisk patologicznych.
 10. Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych, terapii behawioralnej oraz koncepcji kognitywno – behawioralnej w wychowaniu resocjalizacyjnym
 11. Przejawy niedostosowania społecznego
 12. Główne założenia programu resocjalizacyjnego opartego na „ekonomii punktowej”, skierowanego do jednostki niedostosowanej społecznie
 13. Środki i metody postępowania z młodocianymi przestępcami
 14. Jakie akty prawne (jakiej rangi) regulują problematykę dziecka i rodziny
 15. Sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE STUDIA II STOPNIA

WCZESNA EDUKACJA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

 1. Treści, przedmiot, cele i zadania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 2. Metody i formy pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 3. Diagnoza indywidualna i środowiskowa dziecka w przedszkolu
 4. Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka w przedszkolu i klasach I-III
 5. Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu i klasach I-III
 6. Teorie i koncepcje terapeutyczne w działalności pedagogicznej
 7. Zaburzenia rozwojowe u dzieci do 36 miesiąca życia ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu
 8. Stymulacja rozwoju dzieci  (techniki korekcyjno-kompensacyjne, psychoterapeutyczne, aktywizujące i artystyczne w pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej)

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

 1. Treści, przedmiot, cele i zadania pedagogiki szkolnej
 2. Metody i formy pracy pedagoga szkolnego
 3. Diagnoza indywidualna i środowiskowa ucznia
 4. Profilaktyka i terapia trudności szkolnych oraz podstawy orzecznictwa
 5. Praca z dzieckiem zdolnym
 6. Teorie i koncepcje terapeutyczne w działalności pedagogicznej
 7. Podmiot, przedmiot, środki i metody działania poradnictwa i orientacji zawodowej
 8. Stymulacja rozwoju wychowanków (techniki korekcyjno-kompensacyjne, psychoterapeutyczne, aktywizujące i artystyczne)

PEDAGOGIKA SZKOLNA I DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Zakres obowiązków i oddziaływań pedagoga szkolnego
 2. Regulacje prawne związane z wykonywaniem zawodu pedagoga szkolnego
 3. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów. Możliwości i bariery współpracy
 4. Sposoby konstruowania relacji wychowawczych z uczniami. Style wychowania
 5. Instytucje wspomagające działalność wychowawczą szkoły
 6. Zadania pedagoga szkolnego wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 7. Działania pedagoga szkolnego wspierające integrację zespołów klasowych
 8. Działania profilaktyczne w pracy pedagoga szkolnego. Diagnoza i terapia pedagogiczna zagrożeń (przemoc, uzależnienia, konflikty rówieśnicze etc.) występujących w szkole
 9. Wsparcie ucznia zdolnego. Zadania rodziny i szkoły
 10. Orientacja i poradnictwo zawodowe w polskim systemie edukacji. Edukacyjne i społeczne uwarunkowania wyboru zawodu.
 11. Doradztwo zawodowe w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cele, zadania, funkcje doradztwa zawodowego
 12. Stadia rozwoju zawodowego nauczyciela czy osoby dorosłej
 13. Współpraca doradcy zawodowego z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
 14. Uwarunkowania decyzji edukacyjno-zawodowych
 15. Wartość pracy w życiu człowieka. Cele i zadania pedagogiki pracy

PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-KULTUROWA

 1. Etyczny wymiar pracy pedagoga
 2. System edukacyjny w Polsce a dowolnie wybrany europejski system edukacyjny. Szczegółowe omówienie dowolnego aspektu struktury lub organizacji programowej
 3. Współczesna polityka edukacyjna Unii Europejskiej i jej uwarunkowania
 4. Najważniejsze reformy edukacyjne w polskim systemie oświaty – ostatnie 20-lecie
 5. Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu nauk społecznych. Zadania społeczeństwa obywatelskiego
 6. Pojęcie równości szans społecznych oraz szans edukacyjnych- ujęcie krytyczne
 7. Metoda projektu – cele pedagogiczne, obszary zastosowania i modele
 8. Animacja lokalna w kontekście działań pedagogicznych – modele i metody
 9. Animacja społeczno-kulturowa a zmiany społeczne w środowisku lokalnym
 10. Partnerstwo lokalne oraz działania samopomocowe w środowisku lokalnym
 11. Koncepcje konfliktu w naukach społecznych
 12. Metody zarządzania konfliktem i ich zastosowanie w środowisku lokalnym
 13. Mediacje i negocjacje w sytuacji konfliktowej
 14. Stereotypy i uprzedzenia a strategie i możliwości ich likwidacji
 15. Typy społeczeństw współczesnych. Zadania pedagogiki międzykulturowej we współczesnych społeczeństwach
wróć do góry