Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE STUDIA I STOPNIA: PEDAGOGIKA

 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka
 2. Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka
 3. Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski)
 4. Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga)
 5. Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk
 6. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej
 7. Przedmiot i zadania socjologii wychowania
 8. Pedagogika międzykulturowa i wielokulturowa – ich role we współczesnym świecie
 9. Zadania współczesnej pedagogiki dorosłych
 10. Błędy wychowawcze, rodzaje pseudowychowania
 11. Istota wychowania i socjalizacji. Podobieństwa i różnice
 12. Typologia współczesnych nurtów w pedagogice (omówienie dwóch samodzielnie wybranych)
 13. Style nauczania, style wychowania – charakterystyka
 14. Personalizm pedagogiczny. Główne założenia ideowe
 15. Omówienie dowolnie wybranego europejskiego systemu oświatowego

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE STUDIA I STOPNIA: PRACA SOCJALNA

 1. Rodzina jako „mała grupa”. Jej funkcje
 2. Stereotypy i uprzedzenia w perspektywie socjologicznej
 3. Stygmat i stygmatyzacja społeczna. Omów na dowolnie wybranym przykładzie
 4. Analiza gender. Krytyka i afirmacja
 5. Mniejszości religijne w Polsce. Charakterystyka socjologiczna wybranej mniejszości
 6. Zachowania prospołeczne – definicja, uwarunkowania
 7. Psychologia humanistyczna – podstawowe założenia
 8. Stres w zawodzie pracownika socjalnego – uwarunkowania endogenne i egzogenne, radzenie ze stresem
 9. Praca socjalna jako działanie wychowawcze
 10. Nagroda i kara w wychowaniu a przyszłe funkcjonowanie społeczne
 11. Środowisko wychowawcze – pojęcie, wykorzystanie w prowadzeniu pracy socjalnej
 12. Ustawa o pomocy społecznej jako narzędzie pracownika socjalnego
 13. Praca socjalna a polityka społeczna
 14. Asertywność w procesie pomocy
 15. Rola kompetentnej komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej
 16. Etyczne aspekty pracy socjalnej
 17. Definiowanie pracy socjalnej – podejście humanistyczne, prakseologiczne, formalne (prawne)
 18. Pożądane cechy i umiejętności pracownika socjalnego
 19. Rozwiązywanie problemów jako procedura pracy socjalnej a praca socjalna z indywidualnym przypadkiem, grupą, społecznością
 20. Istota empowerment
 21. Techniki motywowania klientów do aktywności i uczenia rozwiązywania własnych problemów
 22. Rola superwizji w pracy socjalnej
 23. Wywiad, obserwacja, analiza dokumentów jako techniki pracy socjalnej
 24. Istota i sposób prowadzenia pracy socjalnej w domu pomocy społecznej
 25. Istota i sposób prowadzenia pracy socjalnej w ośrodku pomocy społecznej
 26. Projekt socjalny – typy, sposób tworzenia i realizacja
 27. Praca socjalna z osobami dysfunkcjonalnymi osobniczo i społecznie – omów na dowolnie wybranym przykładzie
 28. Rola pracownika socjalnego w pieczy zastępczej
 29. Praca socjalna z ofiarami przemocy
 30. Działania socjalne w tradycji chrześcijańskiej

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE STUDIA II STOPNIA: PEDAGOGIKA

 1. Aksjologiczne podstawy pedagogiki
 2. Cele i zasady wychowania
 3. Fazy rozwoju społeczno-moralnego człowieka
 4. Wychowanie jako spotkanie. Dialog w wychowaniu
 5. Dylematy pedagogiczne stosowania kar i nagród w wychowaniu
 6. Podstawowe wyznaczniki pedagogiki humanistycznej
 7. Pedagogika kultury
 8. Racjonalność jako kategoria teorii wychowania
 9. Wychowanie w ujęciu behawioralnym, instrumentalnym
 10. Wychowanie w ujęciu pragmatycznym
 11. Wychowanie w ujęciu pedagogiki krytycznej i antypedagogiki
 12. Tradycje i źródła pedagogiki personalistycznej
 13. Autorytet w wychowaniu
 14. Społeczne uwarunkowania procesu wychowania
 15. Psychologiczne uwarunkowania procesu wychowania
wróć do góry