Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Lektoraty:

– Kursy języków obcych ( j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) prowadzone są przez cztery semestry w wymiarze 120 godzin łącznie na studiach dziennych I stopnia. Kursy zakończone są egzaminem. Celem zajęć jest wyrobienie i rozwijanie kompetencji językowo-komunikacyjnych  w zakresie  podstawowych sprawności: rozumienia, pisania i mówienia. Zajęcia służą podnoszeniu stopnia wrażliwości językowej i kształceniu kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych.

– Lektorat rozszerzony dla studentów Wczesnej Edukacji z Nauczaniem Języka Angielskiego prowadzony jest przez pięć semestrów w wymiarze 240 godzin łącznie. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu biegłości językowej B2. Kurs zakończony jest egzaminem certyfikacyjnym na poziomie minimum B2.

Zajęcia w językach obcych:

–  Fonetyka Praktyczna dla studentów I roku  Wczesnej Edukacji z Nauczaniem Języka Angielskiego prowadzona jest w wymiarze 30 godzin. Podstawowym celem zajęć jest rozbudzenie świadomości fonetycznej studentów, uwrażliwienie ich na cechy poprawnej wymowy języka angielskiego i przygotowanie do samodzielnej pracy nad własną wymową.

–  Wiedza o Krajach  Anglojęzycznych dla studentów II roku Wczesnej Edukacji z Nauczaniem Języka Angielskiego prowadzona jest w wymiarze 30 godzin. Zajęcia mają na celu rozwijanie wiedzy studentów na temat kultury i ustroju politycznego krajów anglosaskich a także ukazanie problematyki życia codziennego w wielokulturowych społeczeństwach: brytyjskim i amerykańskim.

–  Translatorium Pedagogiczne  w językach obcych ( j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski ) dla studentów studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone w wymiarze 30 godzin rocznie na studiach dziennych. Zajęcia te mają rozwijać kompetencje językowe studentów w aspekcie leksykalnym i komunikacyjnym z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk o wychowaniu. Teksty wykorzystywane w czasie zajęć uwzględniają poszczególne działy pedagogiki.

wróć do góry