Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zgodnie z art. 4, pkt. 1, RODO)

Do katalogu danych osobowych należą:

 • imię i nazwisko,
 • numery identyfikacyjne (PESEL, numer i seria dowodu osobistego),
 • adres zamieszkania/zameldowania,
 • dane teleinformacyjne (numer telefonu, adres e-mail),
 • płeć,
 • zawód/wykształcenie,
 • data i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców.

Jak również jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Czy określone dane są danymi osobowymi zależy od kontekstu danej sytuacji.
***************************************************************************

CO OZNACZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Operacje przetwarzania (zgodnie z art.1, pkt. 2, RODO)  to: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
***************************************************************************

KIEDY PRZETWARZANIE DANYCH JEST ZGODNE Z WYMOGAMI RODO?
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
wróć do góry