Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wiktor Wysoczański urodził się 24 marca 1939 roku w Wysocku Wyżnem w rodzinie ziemiańskiej. Jest profesorem zwyczajnym doktorem habilitowanym nauk teologicznych w zakresie teologii starokatolickiej, Zwierzchnikiem i ordynariuszem Diecezji Warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, członkiem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, prezesem Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, kierownikiem Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT, wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, współprzewodniczącym Zespołu ds. Dialogu Ekumenicznego między Kościołem Polskokatolickim i Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce, członkiem Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną i członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Internationale Kirchliche Zeitschrift”. W 1975 roku na VI Synodzie Ogólnopolskim Kościoła Polskokatolickiego został wybrany  biskupem. W roku 1983 otrzymał sakrę biskupią z rąk arcybiskupa Utrechtu Marinusa Koka. W latach 1987-1990, 1996-2002 i 2008-2012 był prorektorem ds. naukowych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a latach 1990-1996 i 2002-2008 pełnił funkcję rektora ChAT. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Medalem Edukacji Narodowej (1993) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1999). W 1999 roku otrzymał najwyższe akademickie wyróżnienie – doktorat honoris causa Uniwersytetu w Bernie. Był organizatorem i uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Jest tłumaczem zachodnioeuropejskiej literatury starokatolickiej. Opublikował ponad 300 opracowań i artykułów naukowych.  Ważniejsze prace i publikacje naukowe bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego:

 • System zwierzchnictwa państwowego nad związkami wyznaniowymi w Polsce 1918-1939, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1969, z. 2, s. 67-97.
 • Sytuacja prawna i kierunki działalności Polskiej Rady Ekumenicznej, „Posłannictwo” 1969, nr 1, s. 25-47.
 • Prawo wewnętrzne Kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w PRL, Warszawa 1971.
 • Die altkatholischen Kirchen, w: pod red. Gerharda Bassaraka, Ökumene in Polen, Berlin 1971.
 • Z problematyki prawnej stosunku Państwo-Kościół w Szwajcarii, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1972, z. 2, s. 171-189.
 • Starokatolicka wspólnota kościelna, „Posłannictwo” 1973, nr 1-2, s. 3-24.
 • Starokatolicyzm w Szwajcarii. Powstanie, rozwój i stan obecny, „Kalendarz Katolicki 1974”, s. 89-113.
 • Kościoły Starokatolickie zrzeszone w Unii Utrechckiej, „Kalendarz Katolicki 1975”, s. 80-104.
 • Ekumeniczne znaczenie Kongresów Starokatolików, „Kalendarz Katolicki 1976”, s. 93-109.
 • Kościoły starokatolickie w Polsce, „Kalendarz Katolicki 1977”, s. 169-185.
 • Polski nurt starokatolicyzmu, Warszawa 1977.
 • The Participation of the Polish Churches of the Union of Utrecht in the Doctrinal Dialogue with Other Catholic Churches, PNCC Studies, Scranton 1980, s. 50-59.
 • Konfessionelle Verbände in der Volksrepublik Polen, die nich zum Polnischen Ökumenischen Rat gehören, „Informations-Bulletin”, nr 8, Warszawa 1980, s. 9-28.
 • Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych chrześcijańskich w Polsce 1939-1945, „Posłannictwo” 1981, nr 3-4, s. 3-20; PNCC Studies. A publication of Studies Devoted to the Polish National Catholic Church (vol. 2), The Policies of the Hitlerian Occupier Towards the Polish National Catholic Church and Religious Denominations in Poland 1939-1945, s. 42-63.
 • Kościół Polskokatolicki w PRL, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1981, z. 1, s. 99-196.
 • Starokatolicyzm polski i jego miejsce w Unii Utrechckiej w latach 1897-1944. Geneza oraz podstawowe zagadnienia prawno-ustrojowe i doktrynalne(rozprawa doktorska, Warszawa 1982).
 • Udział polskich Kościołów Unii Utrechckiej w dialogu doktrynalnym z innymi Kościołami katolickimi, „Kalendarz Katolicki 1982”, s. 95-106.
 • Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne wobec PNKK w II Rzeczypospolitej, „Kalendarz Katolicki 1983”, s. 83-101.
 • Kościół Polskokatolicki w latach 1944-1975. Sytuacja prawna, podstawowe założenia ustrojowe, teologiczne i społeczne oraz działalność w kraju i za granicą (rozprawa habilitacyjna, Warszawa 1984).
 • Rodowód, sytuacja prawna i dzieje Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1922-1944, „Posłannictwo” 1984, nr 3-4, s. 3-31.
 • Dialog starokatolicko-prawosławny, jego przebieg i dotychczasowe wyniki, „Posłannictwo” 1986, nr 1-2, s. 5-29.
 • Biskup Franciszek Hodur jako starokatolik, „Posłannictwo” 1986, nr 3-4, s. 61-77.
 • Stosunek bpa Leona Grochowskiego do Polski i Kościoła Polskokatolickiego ze szczególnym uwzględnieniem sprawy jego autokefalizacji i przynależności do Unii Utrechckiej, „Posłannictwo” 1987, nr 1-2, s. 5-24.
 • Proces kanonicznego usamodzielnienia się Kościoła Polskokatolickiego w Polsce i jego pozycja w Unii Utrechckiej, „Posłannictwo” 1988, nr 1-4, s. 3-16.
 • Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików w życiu kraju, „Kalendarz Katolicki 1989”, s. 99-108.
 • Patriotische, kirchenrechtliche und doktrinäre Bände der Polnischen Nationalen Katholischen Kirche in den USA und Kanada mit der Polnisch-Katholischen Kirche in Polen, „Internationale Kirchliche Zeitschrift” 80 (1990), s. 16-39.
 • Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Polen unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage, „Österreichisches Archiv für Kirchenrecht” 1991, nr 1-2, s. 145-161.
 • Urs Küry, Kościół Starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, Tłumaczenie i opracowanie naukowe pod kierunkiem bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego, Warszawa 1996.
 • Prawo Kościołów i związków nierzymskokatolickich w Polsce (wspólnie z prof. Michałem Pietrzakiem), Warszawa 1998.
 • Dzieje Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w latach 1989-2004, w: 50 lat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 1954-2004, Warszawa 2005, s. 83-102.
 • Die Polnisch-Katholische Kirche als Mitglied der Utrechter Union: Entstehung, Geschichte, Rechtslage, „Internationale Kirchliche Zeitschrift” 3 (2005), s. 157-201.
 • Geneza i pozycja kanonicznoprawna Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Studia nad ustrojoznawstwem i administracją,  Siedlce 2007, s. 105-129.
 • Historyczne, teologiczne i prawnokościelne podłoże powstania starokatolicyzmu, w: Wiara i poznanie,  Białystok 2008, s. 643-692
 • Wpływ Konkordatu z 1993 r. na sytuację prawną Kościołów i innych związków wyznaniowych mniejszościowych, w: Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji,  Warszawa 2008, s. 69-85.
 • Kościół Polskokatolicki, w: W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie,  Kraków 2009, s. 143-165.
wróć do góry