Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Stanowisko: starszy wykładowca
Funkcja: pełnomocnik Rektora ChAT ds. USOS
Jednostka: Katedra Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji
E-mail: i.kochan@chat.edu.pl

Kariera naukowa:

 • doktorat: nauki humanistyczne, pedagogika, 2005, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • magisterium: pedagogika, 1995, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zainteresowania naukowe:

geragogika, nowoczesne technologie w nauczaniu, działalność opiekuńcza PAKP

Granty i projekty badawcze:

 • „Starość w percepcji nauczycieli języka polskiego”, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej ChAT
 • „Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej”, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej ChAT

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • 2015 Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2009 Medal Komisji Edukacji Narodowej

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Członek Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
 • Od 2004 roku sekretarz Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „ Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Współpraca międzynarodowa:

 • 24.05-26.05.2016– udział w programie Erasmus + , Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement, Uniwersytet w Pardubicach

Działalność organizacyjna:

 • Organizacja procesu wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów w ChAT

Działalność pozanaukowa , w tym popularyzatorska:

 • Stała współpraca z Diecezjalnym Centrum Kultury Prawosławnej w Siedlcach

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Kochan I., (2015) Obraz starości w percepcji uczniów liceów ogólnokształcących kreowany przez treści programowe nauczania języka polskiego. Studia z Teorii Wychowania t. VI (1).
 • Kochan I., (2011) Działalność pomocowa organizowana w ramach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Rocznik Teologiczny ChAT, Zeszyt 1-2.
 • Bobryk A., Kochan I., (2010) Ślady przeszłości. Historia i teraźniejszość prawosławia na południowo-zachodnim Podlasiu w świadomości społecznej. Siedleckie Stow. Społeczno-Kulturalne „Brama”.
 • Kochan I., (2010) Starość w percepcji pracowników socjalnych, w: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej, red. D.M. Piekut-Brodzka, Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
 • Kochan I., (2010) Процесс демографического старения общества и его педагогические импликации, Вестнiк Гродзенскага Дзяржаунага Унiверсiтета iмя Янкi Купалы (Навуковы часопiс, Cерыя 3, Фiлалогiа, Педагогiка. Псiхалогiя), Гродно, nr 1(93).
 • Bobryk A., Kochan I., (2007). Prawosławie w Siedlcach. Siedlce. Siedleckie Stow. Społeczno-Kulturalne „Brama”

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • 19.05.2011, Материнство в восприятии работающих матерей, Научно-рпактичесмкая конференция с международнымс участиемс „Сохрани мне жизнь, проблемсы репродуктивного здоровья”,  Смоленск.
 • 15.12.2009, Psychiczne uwarunkowania procesu starzenia i starości w kontekście pracy socjalnej. Konferencja „Wielowymiarowość wsparcia socjalnego” zorganizowana przez Koło Naukowe Pracy Socjalnej ChAT, Warszawa.
 • 5-7.12.2007, Społeczne aspekty nauczania religii prawosławnej w szkolnictwie polskim, Konferencja „Forum o przemianach szkoły i zawodu nauczyciela” Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja.

 

wróć do góry