Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Imię i nazwisko: Marek Antoni Piotrowski
Stanowisko: prof. nadzwyczajny
Jednostka: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
E-mail:  marek.a.piotrowski@gmail.com

Kariera naukowa:

 • Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych, 2015, Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny.
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 2008, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny.
 • Magisterium z fizyki, 1977, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 1977.

Zainteresowania naukowe:

 • Reformy systemu edukacji [1, 8, 18].
 • Pomiar dydaktyczny kompetencji matematycznych [2, 3, 20, 21].
 • Konflikty w systemie edukacji i bunt ludzi młodych [4, 5, 7].
 • Kształcenie umiejętności heurystycznych [6, 9, 11].
 • Lokalne, niezależne reformy systemu edukacji [10].
 • Interpretacja egzaminów zewnętrznych oraz wskaźników EWD [12-15].
 • Blended learning [16, 17].
 • Koncepcji TQM w edukacji [19].
 • Tworzenie kultury szkoły [22-26]
 • Znaczenie kapitału społecznego w edukacji [27].
 • Tworzenie zasobów edukacyjnych w Internecie [28].

Granty i projekty badawcze:

 • Od końca lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej biorę udział w prawdopodobnie największym w Polsce monitorowaniu osiągnięć szkolnych dzieci i młodzieży. Badanie to jest realizowane od 1996 r. w gminie Kwidzyn, a od 2010 r. w powiecie kwidzyńskim. Projekt jest finansowany ze środków samorządowych i obejmuje co roku około 1 000 uczniów.
 • Grant badaczy UW związany z określeniem efektów projektu „Szkoła z klasą”, 2004 – projekt współfinansowany ze środków UW.
 • Badanie umiejętności heurystycznych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, 2013 – projekt współfinansowany ze środków UE.

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • 2014-2016 opracowanie, wdrożenie oraz udostępnienie jednego z największych na świecie zasobów edukacyjnych w Internecie: epodreczniki.pl zawierającego ponad 50 podręczników do kształcenia ogólnego (od nauczania początkowego do klasy maturalnej). System wykorzystuje nowoczesne techniki edukacyjne oraz informatyczne, umożliwia m.in. korzystanie z podręczników za pomocą różnych urządzeń i systemów operacyjnych przez indywidualnych uczniów oraz formalne i nieformalne grupy uczniowskie. W projekcie brały udział trzy uczelnie oraz PCSS.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • 2014-2016 Dyrektor rządowego ośrodka kształcenia nauczycieli (Ośrodka Rozwoju Edukacji).

Działalność organizacyjna:

 • 2001-2003 współprowadzenie Szkoły z klasą, jednego z największych systemów edukacji na odległość dla nauczycieli obejmującego ponad 6 tys. szkół i ponad 100 tys. nauczycieli [19].
 • 2008-2012 współprowadzenie jednego z największych w Polsce sytemów kształcenia nauczycieli Akademii Uczniowskiej, w której wzięło udział ponad 2 000 nauczycieli oraz około 40 tys. gimnazjalistów [16, 17].

Działalność pozanaukowa , w tym popularyzatorska:

 • Praca w zespołach autorskich (eksperckich) w publikacjach nauczycielek i nauczycieli uczestniczący w projekcie Akademia uczniowskaEksperymenty i wzajemne nauczanie, matematyka, eksperci Gapski W., Kielech J., Piotrowski M., Sterna D., Strzemieczny J., Uniwersał B., Warszawa, CEO Warszawa, 2014.
 • Eksperymenty i wzajemne nauczanie, chemia, eksperci Dolata M., Piotrowski M., Szczepanik M., Sterna D., Strzemieczny J., Warszawa, CEO Warszawa, 2014.
 • Eksperymenty i wzajemne nauczanie, fizyka, eksperci Gapski W, Kielech J., Piotrowski M.,, Małgorzata Pruszczyk I., Strerna D., Strzemieczny J., CEO Warszawa, 2014.
 • Dolata M., Kielech J., Piotrowski M., Pruszczyk I., Szwancyber A., Uniwersał B., Rozprawki naukowe. Czyli doświadczenia z fabułą i z testem. FIZYKA MATEMATYKA, CEO Warszawa, 2014.
 • Dolata M., Ostrowska M., Piotrowski M., Szczepanik M., uczennica Natalia z Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim pracująca pod opieką Ewy Kubiak, uczniowie z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach pracujący pod opieką Agaty Szuby-Dyrcz, Rozprawki naukowe. Czyli doświadczenia z fabułą i z testem. BIOLOGIA CHEMIA, CEO Warszawa, 2014.

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Piotrowski M., Piotrowska K., Żandarma trzeba odwołać, chociaż jest on w nas samych, w: Twierdza Szkoła w metaforze militarnej Co w zamian, Wolter Kluwer, 2016.
 • Piotrowski M., Diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych klas I liceów i techników powiatu kwidzyńskiego, Kwidzyn, 2016.
 • Piotrowski M., Jakubowska M., Diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych uczniów klas IV szkoły podstawowej, Kwidzyn 2016.
 • Piotrowski M., Kucińska E., Piotrowska K., Niedostrzegany kryzys prowadzący do buntu, Parezja 1/2015 -3.
 • Piotrowski M., Kucińska E., Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – W Poszukiwaniu Wsparcia Dla Ofiar Systemu Szkolnego, Parezja 1/2015 -3.
 • Piotrowski M., Piotrowska K., Pluta E., Karta pracy do przedszkolnych badań naukowych, w: Przedszkole, edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowana szansa, A. Nowak-Łojewska oraz A. Olczak, Uniwersytet Zielonogórski 2015.
 • Piotrowski M., Kody bezmyślności, czyli gdy programy układane są pod klucz egzaminacyjny, w: Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K., Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.
 • Piotrowski M., Od TQM do „żandarma”, czyli pod prąd., VEDA, 2013 (rozprawa habilitacyjna Uniwersytet Warszawski).
 • Dolata M., Jakubowska M., Piotrowska K., Piotrowski M., Zając E., Moje Przyjazne Przedszkole, Tabella, Warszawa, 2013.
 • Piotrowski M., Pomiar dydaktyczny i polityka projakościowa gminy w obszarze oświaty, w: „Biblioteczka Oświaty Samorządowej”, tom 7, Decentralizacja oświaty, red. Herbst M., Centrum Interdyscyplinarne Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, 2012.
 • Piotrowski M., Rozwijanie umiejętności heurystycznych w szkole – pomysł na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, w: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna badania, opinie, inspiracje, red. D. Sobierańska, Wydawnictwo: ŻAK, 2011.
 • Piotrowski M., Interpretacja wyników kształcenia, „Oświata Samorządowa”, nr 3 (31), Raabe, Warszawa, 2012-3.
 • Piotrowski M., Zróżnicowanie szans edukacyjnych w aglomeracji, „Oświata Samorządowa”, nr 6–7 (34–35), Raabe, Warszawa, 2012-4.
 • Piotrowski M., Wykorzystanie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej w analizie wyników egzaminów gimnazjalnych na przykładzie dzielnicy dużego miasta, Warszawa, CKE, 2011.
 • Piotrowski M., Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w opiniach nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, w: Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, Toruń 2010.
 • Piotrowski M. i inni, 4 internetowe podręczników dla nauczycieli gimnazjów: Eksperymenty i wzajemne nauczanie (przedmiot: biologia, chemia, fizyka i matematyka), Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008-2012.
 • Piotrowski M. i inni, 4 internetowe podręczników dla nauczycieli gimnazjów: Projekty Edukacyjne Akademii uczniowskiej (z: biologii, chemii, fizyki i matematyki) Centrum Edukacji Obywatelskiej 2008-2012.
 • Murawska B., Piotrowski M., Putkiewicz E., Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian obniżenia wieku szkolnego, Kwartalnik Pedagogiczny, 2009.
 • Piotrowski M., Czy akcja „Szkoła z klasą” była szansą poprawy jakości gimnazjów w na wsiach i w małych miejscowościach? I (praca doktorska promotor prof. A. Wiłkomirska), Uniwersytet Warszawski, 2008
 • Piotrowski M., Kilka słów o sprawdzianie po VI klasie szkoły podstawowej, Edukacja i Dialog, 2008, nr 4.
 • Dolata R., Murawska B., Putkiewicz E., Marek Piotrowski M, Diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych uczniów klas I gimnazjów, Kwidzyn, 2011.
 • Piotrowski M., Robakiewicz B., Rekonstrukcja szkół im. Cecylii Plater-Zyberkówny, 2001.
 • Kardaś R., Krawczyk M., Oleszczak D., Piotrowski M., Spychalska M., Na początku byłoczyli o początku świata wedle różnych koncepcji, w: Pomiędzy przedmiotami, scenariusze niebanalne, Biblioteka Prometeusza Nr 2, red. Adam Czetwertyński, Fundacja „Instytut Artes Liberales”, 2001, s. 7.
 • Piotrowski M., Kowalczyk-Zakrzewska A., Reszkiewicz-Piotrowska L., Wrede A., Zintegrowany program nauczania – blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w: Program Prometeusz, Biblioteka Prometeusza Nr 1, red. Czetwertyński A., Warszawa, Fundacja „Instytut Artes Liberales”, 2000, s. 62.
 • Szkoły żeńskie w Europie praca zbiorowa (red. M. Piotrowski), finansowane na podstawie porozumienia z Gminą Centrum, Warszawa, 1999.
 1. Księga Adresowa Żeńskich  Szkół w Europie Zachodniej, projekt Komitetu Integracji Europejskiej, 1998,  praca zbiorowa (koordynator M. Piotrowski).

W publikacji:

 • Piotrowski M., Brak i lekceważenie kapitału społecznego przyczyną niskiej skuteczności instytucji edukacyjnych i nie tylko, część I oraz II.
 • Piotrowski M., Piotrowska K., Wiśniewska A., Czy e-podręczniki mogą stanowić zmianę paradygmatu podręcznika w edukacji wczesnoszkolnej? w: Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka, red.: Kataryńczuk L., Adamowicz M., Olczak A., Uniwersytet Zielonogórski.
wróć do góry