Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na sympozjum na temat:

Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych:
od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych

15 marca 2018 r. (czwartek)

Organizatorzy:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Polska Rada Ekumeniczna
Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Patronat honorowy:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister Cyfryzacji
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja wprowadzająca

Prawo do prywatności znajduje rosnące zainteresowanie prawodawców i nauki prawa, ale także Kościołów i innych związków wyznaniowych. W ostatnich latach sądy administracyjne w Polsce miały okazję do określenia zasadniczych linii orzeczniczych w związku z obowiązującą już od 20 lat ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Znacznie większym wyzwaniem może być dla Kościołów i innych związków wyznaniowych w naszym kraju rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 91 tego aktu wspólnoty religijne, które na dzień wejścia w życie rozporządzenia nie będą stosowały szczegółowych zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz nie wprowadzą specjalnego organu nadzorczego w tym zakresie, będą podlegały kognicji publicznego organu nadzoru.

Celem sympozjum jest zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań prawnych, poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Sympozjum stanowić będzie okazję do zaprezentowania referatów dotyczących tak aspektów historycznych tajemnicy spowiedzi i rozmów duszpasterskich czy prowadzenia ksiąg metrykalnych w przeszłości, jak również aktualnych zagadnień przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe oraz kolizji wolności sumienia i wyznania oraz prawa do prywatności – tak w Polsce, jak i z perspektywy unijnej i międzynarodowej.

Sympozjum będzie okazją do zaprezentowania po raz pierwszy norm prawnych i stanów faktycznych przez przedstawicieli mniejszościowych związków wyznaniowych w Polsce. Szczególnie istotny w tym kontekście będzie udział dyskutantów z Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, które podjęły wspólne prace nad przygotowaniem się do zmian prawa unijnego, jak również z Kościoła Katolickiego. Sympozjum stworzy także możliwość do zgłoszenia wniosków de lege ferenda dotyczących ochrony tajemnicy spowiedzi (względnie tajemnicy duszpasterskiej) oraz konkretyzacji ochrony danych osobowych w kontekście konstytucyjnie chronionych autonomii i niezależności związków wyznaniowych.

Zaproszenie do udziału w sympozjum kierowane jest w szczególności do specjalistów prawa wyznaniowego, kościelnego (kanonicznego) oraz administracyjnego (ochrona danych osobowych), duchownych i innych reprezentantów związków wyznaniowych wszystkich religii i konfesji, przedstawicieli administracji publicznej, adwokatów, radców prawnych, teologów i religioznawców, studentów prawa, teologii, religioznawstwa, politologii oraz wszystkich innych osób zainteresowanych kwestią prawa do prywatności w związkach wyznaniowych.
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu mieszczącego się w tematyce sympozjum proszone są do dnia 20 stycznia 2018 r. o przesłanie tytułu referatu oraz krótkiego biogramu (w tym bieżącej afiliacji akademickiej lub kościelnej/wyznaniowej) do sekretarza sympozjum: dr Michał Hucał na adres mailowy: konferencje.prawniczeChAT@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa

By utrwalić dorobek sympozjum, planowane jest wydanie wygłoszonych w jego trakcie wypowiedzi wraz z głosami wyrażonymi w przeprowadzonej dyskusji.

Sympozjum odbędzie się w siedzibie ChAT przy ul. Miodowej 21c w Warszawie.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne. Organizator nie przewiduje honorariów za referaty oraz pokrycia kosztów podróży uczestników sympozjum. Zainteresowanym uczestnikom będą wydawane zaświadczenia o udziale.

Program sympozjum w pliku word
Program sympozjum w pliku pdf

wróć do góry