Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Nakładem Wydawnictwa Naukowego ChAT ukazała się monografia wieloautorska pt. Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego (Warszawa 2016). Mieszczą się w niej artykuły prezentujące porządki prawne wszystkich polskich Kościołów, na forum których możliwe jest wstąpienie w związek małżeński skuteczne w prawie państwowym. Przedstawiono prawo następujących wspólnot: Kościół Katolicki, Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół Zielonoświątkowy. Autorami artykułów są przedstawiciele poszczególnych Kościołów. Dodatkowo w publikacji znalazły się studia prawnicze powiązane tematycznie z główną problematyką książki.

Większość przedstawionych w monografii unormowań prawnomałżeńskich prezentowana jest w piśmiennictwie po raz pierwszy. Nowa książka jest też pierwszą publikacją, która wspólnie ukazuje prawo małżeńskie tak dużej grupy związków wyznaniowych. Występujące między nimi pokrewieństwo regulacji prawnych wynika ze wspólnej spuścizny etycznej Kościołów.

Książka ukazała się pod redakcją naukową prof. Tadeusza J. Zielińskiego i dr. Michała Hucała. Tom ma objętość 282 stron. Mieści się w serii książek, zapoczątkowanej przez wydane w ChAT tomy pt. Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej (2009) i Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym (2012).

wróć do góry