Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Celem Konferencji jest analiza dobrostanu rodziny współczesnej, przede wszystkim polskiej, w kontekście społecznym i ekonomicznym. Wychodzimy z założenia, iż dobrostan, kultura, więzi rodzinne ulegają istotnym przeobrażeniom w dobie przemian gospodarczych i ekonomicznych po 1989 roku. Pytanie o naturę i konsekwencje tych przemian wydaje się pedagogicznie ważkie.

TEMATYKA

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW
W zamierzeniu organizatorów tematyka konferencji ma stać się inspiracją do naukowej refleksji, której efektem będą publikacje naukowe dotyczące funkcjonowania rodziny w przestrzeni ograniczonej warunkami ekonomicznymi.  Dorobek konferencji zostanie zaprezentowany na łamach czasopisma „Studia z Teorii Wychowania” (8 pkt). Warunkiem dopuszczenia artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji.

PUBLIKIACJA ARTYKUŁÓW

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej:
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Czykwin (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Rada Naukowa:
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Arcimowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. nadzw. dr hab. Adam Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Prof. nadzw. dr hab. Dorota Misiejuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. nadzw. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Prof. nadzw. dr hab. Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

RADA NAUKOWA

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ
– do 01.12.2018 – przesłanie zgłoszenia z dołączonym do niego tytułem i streszczeniem referatu w języku polskim pocztą elektroniczną na adres a.walczak@chat.edu.pl,
– do 15.12.2018 – przesłanie uczestnikom drogą mailową informacji o akceptacji zgłoszenia,
– do 11.01.2019 – potwierdzenie przez prelegentów udziału w konferencji,
– do 15.02.2019 – przesłanie pełnego tekstu artykułu.

Przyjmowane będą wyłącznie prace nieogłoszone drukiem i niezłożone w innych miejscach

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ

Termin konferencji: 21 marca 2019 r.
 
Miejsce konferencji: Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48

Konferencja jest bezpłatna

KOMITET  ORGANIZACYJNY
– Dziekan Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prof. nadzw. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta
– Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji Wydziału Pedagogicznego
– Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prof. zw. dr hab. Elżbieta Czykwin
– Prodziekan Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dr Rafał Bodarski
– dr Izabela Kochan
– dr Hanna Tranda
– dr Anna Walczak
– mgr inż. Michał Popławski

Sekretarz konferencji
dr Anna Walczak (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) a.walczak@chat.edu.pl

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

wróć do góry