Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W dniu 12 października 2015 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016.

Uroczystość inauguracji została poprzedzona ekumenicznym nabożeństwem, rozpoczętym o godzinie 13:00, które celebrowali duchowni reprezentujący trzy chrześcijańskie tradycje wyznaniowe, obecne w ChAT: prawosławie, protestantyzm i starokatolicyzm.

O godzinie 14:00 rozpoczęła się uroczystość inauguracji, której przewodniczył JM Ks. Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

JM Ks. Rektor serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości, wśród których byli między innymi: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005 p. Aleksander Kwaśniewski, zwierzchnicy lub delegaci Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła rzymskokatolickiego, Rektorzy lub przedstawiciele wielu warszawskich Uczelni, reprezentanci korpusu dyplomatycznego, władz ministerialnych i samorządowych oraz byli pracownicy ChAT.

Szczególnie gorąco JM Ks. Rektor powitał studentów Wydziału Teologicznego i Wydziału Pedagogicznego.

Następnie zwrócił się do zgromadzonych z wystąpieniem, w którym dokonał krótkiego zarysu historycznego Akademii oraz prezentacji sytuacji obecnej i planów na przyszłość, szczególnie tych dotyczących budowy nowej siedziby ChAT.

Immatrykulacja studentów I roku, którą przeprowadzili Dziekani Wydziału Teologicznego i Wydziału Pedagogicznego, oraz słowo przedstawicielki studentów poprzedziły wykład inauguracyjny pt. „Polska i zmieniający się świat”, który wygłosił p. Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Na zakończenie uroczystości JM Ks. Rektor ogłosił oficjalne rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2015/2016.

Gaudeamus igitur!
Jerzy Betlejko

wróć do góry